Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Moderne Nederlandse letterkunde

  •  Docent: Judit Gera
  • iVoertaal: Nederlands
  • Vorm: hoorcollege/werkcollege
  • Opleidinsfase: BA2, 3de semester
  • Aantal lesuren per week: 2+1, 2+1
  • Studiepunten: 5 + 4

Inhoud en doelstelling:

Op de hoor- en werkcolleges worden de belangrijkste stromingen en figuren van de negentiende, twintigste en de eenentwintigste eeuw besproken. Er wordt gestreefd naar een parallelle behandeling van de Zuid- en Noord-Nederlandse literatuur alsook naar het schetsen van een brede maatschappelijke en artistieke context waarin literatuur zich ontwikkelt.

Evaluatie

De reeks hoorcollege wordt met een mondeling examen afgesloten. Stof van het examen bestaat van de werken die op de colleges worden besproken plus de werken op de literatuurlijst.

Het werk op het werkcolleges wordt getoetst door

  • de activiteit van de student op de les
  • korte schriftelijke toetsen
  • presentatie van een leesopdracht en een uitgeschreven werkstuk van hetzelfde onderwerp

Zoeken

Facebook