Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Lezingen, vertaalbeurzen, studiebeurzen | Vertalingen (naar het Hongaars) | Publicaties | Boeken | Redactie van wetenschappelijke bundels

 

Lezingen, vertaalbeurzen, studiebeurzen

2009 Vertalershuis van Amsterdam. Vertalen van de Grote Europese Roman van Koen Peeters.

2008 Vertalershuis van Amsterdam. Vertalen van ’Karakter’ van F. Bordewijk.

2008 Budapest, Congres Toegepaste Taalkunde (MANYE). Lezing: vergelijking van de vertaalopvattingen van Carry van Bruggen en Dezső Kosztolányi.

2007 Balatonfüred, Magyar Fordítóház (Het Hongaarse Vertalershuis). Het modereren van een workshop literaire vertaling Nederlands-Hongaars met Prof. Dr. Judit Gera.

2007 Siófok, Congres Toegepaste Taalkunde (MANYE). Lezing: De kunst van het vertalen. Twee vertaalhistorische basiswerken uit de eerste helft van de 20e eeuw. De vertaalopvattingen van A.A. Weijnen en A. Radó.

2007 Verblijf in het Vertalershuis van Amsterdam. Vertalen van ’Karakter’ van F. Bordewijk

2006 Gödöllő, Congres Toegepaste Taalkunde (MANYE). Lezing: Vergelijking van de vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits.

2006 Gent, IVN-congres. Lezing: De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante (1923).

2005 Internationaal congres Neerlandistiek aan de Károli Gáspár Universiteit (KRE). Lezing: Over de vertaalopvattingen van Carry van Bruggen.

2005 Literaire Vertaaldagen Utrecht, workshop vertaling Nederlands-Hongaars.

2004 Antwerpen, seminarium literair vertalen Nederlands-Hongaars.

2004 Verblijf in het Vertalershuis van Amsterdam. Het vertalen van De psychologie van de reuk van Piet Vroon.

2002 Verblijf in het Vertalershuis van Amsterdam. Vertalen van sprookjes van Toon Tellegen.

2001 Verblijf in het Vertalershuis van Amsterdam. PhD studies aan de UVA en de VU. Lezing aan de UVA (Studierichting Algemene Taalwetenschap) en aan de VU (Studierichting Lexicografie): Over een aantal theorethische en practische kwesties van de redactieprincipes van het Nederlands-Hongaars Handwoordenboek. (verschenen in 2002)

2000 Amsterdam, Seminarium voor Nederlandse Taal en Cultuur. Docentencursus.

1997 Verblijf in het Vertalershuis van Amsterdam. Het vertalen van ’Vals licht’ van J. Zwagerman.

1996 Amsterdam, Seminarium voor Nederlandse taal en cultuur. Docentencursus.

 

Vertalingen (naar het Hongaars)

Koen Peeters: Grote Europese Roman. Budapest: Gondolat (geplande uitgave: november 2010)

Rachida Lamrabet: Vrouwland. (fragmenten uit de roman) Lettre Internationale 2009/1

Esther Gerritsen: De dag en de nacht en de dag na de dood. (toneelstuk) Budapest: Theater Merlin. 2009.

Judith Herzberg: Kras. (toneelstuk) Budapest: Theater Merlin. 2009

F. Bordewijk: Karakter. Budapest: Gondolat, 2008.

Jeroen van den Berg: Blowing. (toneelstuk) Budapest: Theater Merlin. 2008.

Gie Bogaert: Warmtemakers. Nagyvilág 2006/2.

Piet Vroon, Anton van Amerongen en Hans de Vries: Verborgen verleider. Psychologie van de reuk. Budapest: Korona, 2005.

Maya Rasker: Kijken – niet kijken. Lettre Internationale 2002.

Maya Rasker: Met onbekende bestemming. Budapest: Noran, 2002.

Anna Enquist: De oversteek, Nagyvilág 2001/2.

Kristien Hemmerechts: Weekendzusjes. Lettre Internationale 1999.

Joost Zwagerman: Vals licht. Budapest: Filum, 1998.

Joost Zwagerman: De buitenvrouw (fragment). Lettre Internationale 1996.

D. Jurriaanse: Practisch Pendelboek. Budapest: Édesvíz, 1995.

John White: A practical guide to death and dying. Budapest: Édesvíz, 1994.

Raymond A. Moody: The light beyond. Budapest: Édesvíz, 1994.

 

Publicaties
Artikels

2009 A németalföldi nyelv helyesírás-története. [De geschiedenis van de Nederlandse spelling] In: Balázs G. & Dede É. (red.) Európai helyesírás.

2009 De vertaalopvattingen van Antal Radó en Dr. Antonius Angelus Weijnen op basis van hun werk De kunst van het vertalen. In: Pusztai G. & Loosen G. (red.) Acta Neerlandica 6. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

2008 A németalföldi nyelvről. [Over de Nederlandse taal.] In: Balázs G. & Dede É. (szerk.) Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter KhT. – PRAE.HU. 220-227.

2008 Párhuzamos fordítórajzok: Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) nyelv-, és fordításszemlélete. In: MANYE XVIII. A XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 5.

2007 De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante. In: Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam: Uitgeverij Rozenberg. 123-131.

2007 A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első feléből. Radó Antal és A.A. Weijnen fordításszemlélete. In: MANYE XVII. A XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 4.

2006 Radó Antal (1862-1944) fordításszemlélete. Fordítástudomány [Vertaalwetenschap] 8. 2. szám. 95-104.

2006 Babits Mihály és Albert Verwey fordításszemlélete az Isteni Színjáték fordításának tükrében. In: Heltai Pál (szerk.) MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Vol.3. A MANYE kongresszusok előadásai 3.

2005 De vertaalopvattingen van Carry van Bruggen. In: Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Verzameling van internationale bijdragen tot de neerlandistiek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vakgroep Nederlands. (Onder redactie van C. Bálint, R. Eszenyi en O. Varga) Károli Gáspár Universiteit. 117-129.

2005 Over naturaliserend en vervreemdend vertalen. Vertaalopvattingen in de eerste helft van de twintigste eeuw. In: In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. 65-75.

2002 Vertaler met bekende bestemming. Enkele aspecten van het vertalen van de roman van Maya Rasker. In: Parallellen. Karoli Studies II. Hongaarse bijdragen tot de Neerlandistiek. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. 76-86.

2000 Over de Nederlandse standaardtaal. Enkele problemen van de benaming van de taal, en van de verhouding tussen het Noorden en het Zuiden. In: Studia Caroliensia, 2000/4. 110-121.

2000 De mogelijke invloed van ‘De Zandman’ van E.T.A. Hoffmann op ‘De binocle’ van Louis Couperus. In: A Leuvensteijn, F. van Lieburg & O. Varga (reds.) Károli-studies. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 2. Budapest: KGRE Vakgroep Neerlandistiek. 64-80.

 

Boeken

2002 Nederlands-Hongaars Handwoordenboek. (Redactie van 10% van de lemmata) Szeged:Grimm.

1997 Albertné Balázsi J., Eszenyi R., Hantosné Reviczky D., Kis I. , Szalai E.  & Varga O.: Kis holland nyelvtan. [Kleine Nederlandse Grammatica]. Budapest: KGRE Vakgroep Neerlandistiek

 

Redactie van wetenschappelijke bundels

2005 Karoli studies III. Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. [A kis nyelvek jelentősége egy új Európában] Társszerkesztők: Bálint C. & Eszenyi R. Budapest: KRE Néderlandisztika Tanszék. (A Károli Gáspár Egyetem 2005 májusában tartott Nemzetközi Kongresszusának összegyűjtött előadásai)

2005 In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. Társszerkesztők: Gera J. & Kántor-Faragó M. & Sneller A.

2002 Parallellen. Károli Studies II. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. Társszerkesztők: Albertné-Balázsi J. & Sneller A. & Haagsma D.

 

Lezingen, vertaalbeurzen, studiebeurzen | Vertalingen (naar het Hongaars) | Publicaties | Boeken | Redactie van wetenschappelijke bundels

Zoeken

Facebook