Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

A Ba záródolgozattal kapcsolatos dokumentumok:


Záródolgozati téma bejelentése

A hallgató a 4. szemeszterben a záródolgozatához témavezetőt választ az illetékes tanszék oktatói közül, akivel megbeszéli a záródolgozat koncepcióját. Ennek alapján a témavezető ajánlásával a hallgató legkésőbb június 15-ig benyújtja a tanszékre a témabejelentő lapot, amelynek elfogadásáról az illetékes tanszékvezető dönt. A hallgató az 5. szemeszter végén köteles bejelenteni a záróvizsgára választott témakörét.

Záródolgozat

Záródolgozatának témáját a hallgató a szakmai törzsmodulok (nyelvészeti ismeretek, irodalmi ismeretek, kultúra- és médiatudományi ismeretek) egyikéből választja. Az irodalmi ismeretek, a nyelvészeti ismeretek, valamint a kultúra- és médiatudományi ismeretek tárgykörében írott záródolgozat olyan, legalább 40.000 „n” terjedelmű írásbeli munka, amelynek témája egy rövidebb műalkotás (pl. irodalmi szöveg, film stb.), illetve egyéb – a fogalom legtágabb értelmében vett – szöveg elemzése. A záródolgozat elkészítésével a hallgató bizonyságot tesz arról, hogy képes kreatív módon alkalmazni a tanulmányai során elsajátított ismereteket. A dolgozatnak meg kell felelnie a nyelvi követelményeknek, a filológiai munka alapvető kritériumainak (lásd Intézeti honlap), és tartalmaznia kell legalább 3-4 alapvető elméleti-módszertani szakmunkára való hivatkozást.


A záródolgozat formai követelményei:

- a dolgozatot 2 példányban, egy bekötött és egy fűzött példányban géppel írva kell elkészíteni,

- a dolgozat teljes szövegét kérjük MS word (vagy azzal kompatibilis) formátumban cd-n is benyújtani,

- a külső borítón fel kell tüntetni: a „záródolgozat” szót, a hallgató nevét, szakját és a záródolgozat készítésének évét,

- a belső borítón fel kell tüntetni: a „záródolgozat” szót, a záródolgozat címét magyarul, az idegen nyelven írt záródolgozat címét idegen nyelven is és a készítés évét, a bal alsó sarokban a témavezető nevét és fokozatát, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a záródolgozat készítésének évét,

- a záródolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke

- terjedelme: legalább 40 ezer „n” szöveg, címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül,

- betűtípus, betűméret és sorköz: 12 pontos Times New Roman, a sortávolság: 1,5, bekezdés: sorkizárt


Záróvizsga


A záróvizsga egy írásbeli nyelvi vizsgából és egy szóbeli vizsgából áll.

Az írásbeli vizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a közös európai nyelvi rendszer szerint minimum C1-es szinten tudják használni a választott nyelvet.

A záróvizsga szóbeli része két részből áll:

1)
A záródolgozat bemutatása vetített prezentáció (powerpoint) segítségével.

A bemutató során a vizsgázó a saját maga áltál készített számítógépes prezentáció segítségével (pl. PowerPoint) röviden bemutatja záródolgozatának legfőbb kérdéseit, módszerét és eredményeit, ill. reagál a bírálatban megfogalmazott kérdésekre, kritikákra.

Az előadás hossza nem haladhatja meg a 15 percet.

A bemutató során a vizsgáztató meggyőződhet arról, hogy a dolgozat a szerző önálló munkája, és hogy a szerző képes főbb megállapításait szóbeli közlés formájában is képviselni. A bemutatót a bizottság az alábbi öt szempont alapján értékeli: tartalom, szerkezet, nyelvhasználat, prezentációs technika és válaszadás.

2) Szóbeli vizsga nyelv- vagy irodalomtudományból. Az Intézet mindkét szakmai törzsmodulból (nyelvészeti ismeretek, irodalmi ismeretek) kijelöli és közzéteszi a záróvizsgán tárgyalandó témaköröket. A hallgatónak a záródolgozatában nem érintett szakmai törzsmodulból kell szóbeli záróvizsgát tennie (pl. ha záródolgozatát a nyelvészeti ismeretek tárgykörében írta, akkor az irodalmi ismeretekből szóbelizik vagy fordítva.) Az Intézet által kijelölt és előzetesen közzétett témakörök a szakmai törzsmodulok anyagát tartalmazzák jól körülhatárolt és bizonyos súlyponti problémákra leszűkített formában, az egyes témakörökhöz tartozó alapvető olvasmányok listájával együtt.

 

A 2012-2013 tavaszi félévében záróvizsgázókra a feketével takart tételek nem vonatkoznak.

 

Irodalmi ismeretek:

 1. Udvari kultúra és lovagi epika
 2. A misztikus tradíció
 3. Retorikai kamarák
 4. Emblémaköltészet
 5. Az Aranykor irodalma
 6. A modernizmus Hollandiában és Flandriában
 7. A második világháború irodalmi feldolgozása Hollandiában és Flandriában
 8. Az 1945 utáni költészet Hollandiában és Flandriában
 9. Az 1945 utáni próza Hollandiában és Flandriában
 10. Migráns-irodalom


Nyelvészeti ismeretek:

 1. A nyelvterület kiterjedése és határai. Nyelvszociológiai és nyelvpolitikai aspektusok.
 2. A mai helyesírás kialakulása és alapelvei. Következetlenségek és speciális szabályok.
 3. Az igeidők rendszere. Az egyes igealakok időbeli és módbeli funkciói.
 4. A főnévhez kapcsolódó nyelvtani kategóriák (nem, szám, eset)
 5. A személyes névmások rendszere
 6. A modalitás igei kifejezőeszközei
 7. A fő szórendi szabályok és tendenciák


Zoeken

Facebook