ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

Miért érdemes az ELTE Néderlandisztika Tanszékét választani?

 • Mert Magyarországon az ELTE-n működik leghosszabb ideje a néderlandisztika szak, és oktatóink nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az oktatás, mind a kutatás területén. ELTE cimer png
 • Mert hallgatóinknak az oktatáson kívül is gazdag kulturális programokat ajánlunk, melyek a holland nyelvű kultúra sokszínűségével ismerteti meg őket (pl. filmestek, könyvbemutatók, workshopok, kiállítások).
 • Mert hallgatóinkkal személyre szabottan foglalkozunk és igyekszünk barátságos hangulatot teremteni, amelyben nem szégyen kérdezni, és amely kellő inspirációval szolgál.
 • Mert 2016 őszétől újra képzünk hollandtanárokat.
 • Mert Magyarországon egyedül nálunk lehetséges néderlandisztikai doktori tanulmányokat folytatni holland irodalomból.
 • Mert rendszeresen adnak elő nálunk vendégoktatók Hollandiából és Flandriából.
 • Mert sok-sok ösztöndíj-lehetőség várja hallgatóinkat.
 • Mert multinacionális cégek rendszeresen ajánlanak állást hallgatóinknak.
 • Mert gazdag könyvtári állomány segíti munkánkat.
 • Mert nálunk működik a Writer-in-Residence program az amszterdami fordítói alapítvány támogatásával, melynek keretében rendszeresen látogatnak holland és flamand írók tanszékünkre, ahol hat héten át előadásokat tartanak saját munkásságukról.

 

A tanszékről röviden

Staff 2022 09 07

A tanszék munkatársai (2022)

A néderlandisztika szak a hatvanas években jött létre. A Néderlandisztikai Tanszéket (korábbi nevén Néderlandisztikai Központot) 1992-ben alapították, azóta az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének keretén belül működik. A kezdeti nyelvi-nyelvészeti központú orientáció után az egyéb modern filológiai szakokhoz hasonlóan teljes egyetemi programot kínál.
A Néderlandisztika Tanszék fő feladata a holland-flamand nyelv, irodalom és kultúra oktatása és kutatása. Ez gyakorlatilag két ország nyelvét, irodalmát és kultúráját öleli föl, Hollandiáét és Belgium flamand nyelvű részéét. Néderlandisztikai tanulmányokat az ELTÉ-n maximum öt illetve a doktori tanulmányokat is beleértve nyolc évig lehet folytatni.

2006-ban a néderlandisztika szakon is bevezetésre került a Bolognai rendszerű képzés.

A BA, azaz alapképzés időtartama három év. A szakdolgozat és a szakzáróvizsga sikeres teljesítése után a hallgató holland nyelv és irodalom alapszakos diplomát kap, képesítése: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész (Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic1 Studies)

A szak minorként is felvehető

Az első MA, azaz mesterképzési program 2009 szeptemberében indult. A meseterképzés időtartama két év. A mesterfokozat megszerzésekor a hallgatók okleveles néderlandisztika szakos bölcsész (Philologist of Dutch Language and Culture) diplomát kapnak.

A néderlandisztikai tanulmányok keretében tanszékünk hallgatói a következőket sajátíthatják el:

 • biztos holland nyelvtudás (nyelvi tárgyak pl.: beszéd- és stílusgyakorlatok, írásfejlesztés, levelezés, fordítás): az alapképzés (Ba) befejeztével az Közös Európai Referenciakeret B2-C1 szintje
 • a nyelvtudomány alapjai (nyelvészeti tárgyak pl.: leíró nyelvtan, hangtan, a nyelvtudomány módszertana, alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika)
 • a németalföldi irodalom a középkortól 1945-ig
 • a modern holland és flamand irodalom 1945-től napjainkig
 • Hollandia és Flandria kultúrája és történelme (kulturális tárgyak pl.: országismeret, kultúrtörténet)
 • a fordítás (szak- és mű-) és tolmácsolás alapjai (fordítási tárgyak pl.: szakfordítás, műfordítás, fordításelmélet, konszekutív tolmácsolás)

Kutatás

Gera Judit a modern holland nyelvű irodalom gender és posztkoloniális valamint komparatisztikai szempontú elemzésével foglalkozik. Réthelyi Orsolya Habsburg Mária (1505-1558) és a királynéi udvar címmel írta doktori disszertációját, jelenleg a kora újkori uralkodói udvar és a városi ceremóniák irodalmát kutatja valamint recepciótörténettel, kulturális transzferrel és modern medievalizmussal foglalkozik. Varga Orsolya fordítástudománnyal, holland és magyar összehasonlító fordítástörténettel foglalkozik. Nagy Roland doktori értekezése a holland nyelv történeti fonológiájának témakörében készült. A nyelvötrénet mellett jelenleg az alkalmazott fonetika területén kutat. Vesztergom Janina elsősorban a modern holland irodalom területén végez kutatásokat.
A tanszék kiadásában jelenik meg a Néderlandisztikai füzetek c. kiadvány, mely fórumot kínál a kollégák tudományos kutatási eredményeinek publikálására. Publikációik, műfordításaik megjelennek továbbá nemzetközi és hazai szakfolyóiratokban, irodalmi és kulturális folyóiratokban és könyvalakban is. Gera Judit nevéhez a Gondolat kiadó Akcentusok c. modern, Réthelyi Orsolya nevéhez pedig a KRE néderlandisztika tanszékével közösen indított és a L'Harmattan kiadó gondozásában megjelenő 'Olla vogala/minden madár' c. régi németalföldi irodalmi sorozat szerkesztése kapcsolódik.

Doktori képzés

Magyarországon az ELTE-n lehet néderlandisztikai irodalomtudományból doktori tanulmányokat folytatni. A germanisztikai irodalomtudomány alprogramjaként működő néderlandisztikai irodalomtudomány keretében az alábbi szakterületeken lehet doktori tanulmányokat folytatni:

 • A 18-21. század holland illetve flamand irodalmának ideológiakritikai szempontú vizsgálata (gender szempontú és posztkoloniális megközelítések, kultúrák reprezentációja allochton és autochton szerzők műveiben)
 • Komparatisztikai kutatások: a holland nyelvű irodalom összehasonlító vizsgálata más, európai irodalmakkal, különös tekintettel a magyar irodalomra. Holland-magyar, magyar-holland recepció. Az irodalom és a festészet kapcsolatai: párhuzamok, hatások, vizualitás az irodalomban, verbalitás a vizuális művészetekben.

Projektek, konferenciák

A tanszéken kutatói műhelymunka folyik, a műhely Elck syn waerom néven működik, és formuot biztosít egyrészt a tanszéki oktatók és PhD-hallgatók kutatásai számára, másrészt a hazai és külföldi kutatók saját munkájának bemutatására. Ehhez kapcsolódva minden évben a tanszék valamelyik oktatója magyar nyelvű előadást is tart kutatásai alapján egy ún. Multatuli-előadás keretében.

A tanszék ad otthont a Writer-in-Residence programnak az amszterdami fordítói alapítvány támogatásával, melynek keretében rendszeresen látogatnak holland írók tanszékünkre, ahol hat héten át előadásokat tartanak saját munkásságukról.

A tanszék többféle konferenciát és workshopot szervez folyamatosan. Ezek közé tartozik többek között a három évente rendszeresen megrendezésre kerülő Néderlandsiztikai Tanulmányi Nap, vagy a 2016-ban a Skandinavisztika Tanszékkel és a Leuveni Egyetemmel közösen megrendezett kis nyelvek irodalmával és annak fordításával foglalkozó Small is Great nemzetközi konferencia. A tanszék munkatársai rendszeresen adnak elő a Nemzetközi Néderlandisztikai Egyesület (IVN) három évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciáin.

Elckerlijc/Akárki est címmel 2012-ben indítottunk egy beszélgetéssorozatot, melynek témája a holland nyelvű irodalom szélesebb körű megismertetése. A beszélgetéssorozat témája egy-egy magyar fordításban megjelent holland nyelvű irodalmi mű, melyről ismert kritikusok beszélgetnek Budapest valamelyik közismert kulturális központjában (pl. az írók Boltjában).

 A múltban elnyert három néderlandisztikai tárgyú OTKA-pályázat mellett jelenleg két jelentős nemzetközi projekt kapcsolódik a tanszékhez, melyek a holland nyelvű irodalom nemzetközi mozgását, recepcióját, feldolgozásait, átírásait, fordításait vizsgálja:

 1. Beatrijs de wereld in.  A Tudományos Kutatások Holland Szervezete (NWO) által támogatott projekt. Projektkoordinátorok: Dr. Ton van Kalmthout, Dr. Réthelyi Orsolya, Prof.Dr. Remco Sleiderink.
 2. Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL)". A Tudományos Kutatások Holland Szervezete (NWO) által támogatott projekt. Projektkoordinátorok: Prof. Dr. Elke Brems, Dr. Ton van Kalmthout, Dr. Réthelyi Orsolya.


Varga Orsolya, Törő Krisztina Noémi és Réthelyi Orsolya elnyerték a Holland Nyelvunió kutatási projekttámogatását habilitációs kutatásaik számára. Gera Judit hasonló projekttámogatás segítségével írta meg A. Agnes Snellerrel holland nyelvű és Hollandiában publikált holland irodalomtörténetét Inleiding in de literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek címmel. (Hilversum: Verloren 2010).

 A TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003-as projekt keretében két szakkönyv is készült a tanszéken:

 • Gera Judit: Az alávetettség struktúrái a holland prózában. Kritikai tanulmányok. Budapest: Eötvös kiadó, 2012.
 • Varga Orsolya: Párhuzamos fordítórajzok. Műfordítás-szemlélet Hollandiában és Magyarországon a 20. század első felében. Budapest: Eötvös kiadó, 2012.

Ösztöndíj-lehetőségek

A hallgatóknak ötféle ösztöndíjlehetőség áll rendelkezésükre:

 1. Erasmus hallgatói és oktatói mobilitás, partnerek:Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Antwerpen, Lessius Hogeschool Antwerpen, Katholieke Hogeschool Limburg, Vrije Universiteit Brussel, Hogeschool-Universiteit Brussel, Uniwersyet Wroclawski.
 2. Erasmus szakmai gyakorlat
 3. Ceepuis: a közép- és kelet-európai régió egyeteme
 4. Huygens ösztöndíj: A HSP Huygens Program (High-level University Year to Gain Excellence in the Netherlands) tehetséges hallgatók Hollandiában végzendő tanulmányait támogatja. 2012-től megszűnik a Huygens ösztöndíj, helyébe a jövő évtől a Holland Nyelvunió (Nederlandse Taalunie) új ösztöndíjrendszert alakít ki a kiváló hallgatók számára.
 5. Hollandiai és Belgiumi nyári egyetemek
ELTE cimer png

[pb_text]

1 A 139/2015. (VI.9.) Korm. rendelet alapján a hivatalos angol elnevezés: Philologist in German Studies, Specialized in Netherlandistic Studies

[/pb_text]

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor