ELTE Néderlandisztika Tanszék

 

Képzés

Opleiding

 

Év
 
Jaar

 

 

Szakdolgozó neve
 
Naam student

 

Szakdolgozat címe

Titel scriptie

 

Témavezető
 
Begeleider

 

2020          
BA 2020 Mihalek Nóra Az erőszak reprezentációja a holland ifjúsági irodalomban: Iskolai bántalmazás Carry Slee Spijt c. regényében De representatie van geweld in de Nederlandse jeugdliteratuur: Pesten in Carry Slee’s Spijt Vesztergom Janina
BA 2020 Mohácsi Zsófia Réka Holokausztirodalom felnőtt és fiatal olvasók számára. Marga
Minco "Keserű fű" és Aline Sax "De laatste reis" című
művének összehasonlító elemzése
Holocaustliteratuur voor volwassen - en jeugdige lezers. De
vergelijkende analyse van 'Het bittere kruid' van Marga
Minco en 'De laatste reis' van Aline Sax
Réthelyi Orsolya
BA 2020 Gőcze Borbála Diminutív allomorfia a hollandban Allomorfie van het diminutief Nagy Roland
BA 2020 Ridavits Nóra Reáliák fordítása Koen Peeters Nagy Európai Regény című könyvében De vertaling van realia in de Grote Europese Roman van Koen Peeters Varga Orsolya
BA 2020 Poesz Nikolett Hasonlatok Guus Kuijer Minden dolgok könyve című művében és annak fordításában Vergelijkingen in Het boek van alle dingen van Guus Kuijer en in de vertaling ervan Varga Orsolya
BA 2020 Zsemberi Emese Anne Frank és Zlata Filipovic naplójának összehasonlítása Vergelijkende analyse van de dagboeken van
Anne Frank en Zlata Filipovic
Réthelyi Orsolya
MA 2020 Pavlitzky Petra Műfordítás a két világháború között – Johanna Leintje Szobotka-Visser szerepe a holland-magyar kulturális transzferben Literair vertalen in het interbellum – De rol van Johanna Leintje Szobotka-Visser in de Nederlands-Hongaarse cultuurtransfer Réthelyi Orsolya
BA 2020 Salamon Imre Számítógépes szoftverek felhasználói felületének szóhasználata
a holland nyelvben
Woordgebruik in Nederlandse software interfaces Nagy Roland
BA 2020 Berg Lexa Lora Mágikus elemek a ‘Roman van Walewein’ című
közép-holland lovagregényben
Magische elementen in de Middelnederlandse
ridderroman ‘Roman van Walewein’
Réthelyi Orsolya
2019          
BA 2019 Illés Márton Enni vagy nem enni: Az evés problematikája a „Het leven
van Liedewij, de maagd van Schiedam” c. szentéletben
Eten of niet eten: De problematiek van het eten in het
heiligenleven Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam
Réthelyi Orsolya
MA 2019 Gaszler Alexandra ʻKölcsön adom neked azt a könyvet’: Guus Kuijer Minden dolgok könyve és magyar színházi adaptációja ʻIk geef je dat boek te leen’: Guus Kuijers Het boek van alle dingen en zijn Hongaarse toneeladaptatie Vesztergom Janina
BA 2019 Pongrácz Aliz A marokkói színezetű hollanddal kapcsolatos attitűdök vizsgálata Onderzoek naar attituden tegenover Marokkaans getint Nederlands Nagy Roland
MA 2019 Eszenyi Anna Fordítási nehézségek elemzése az ifjúsági irodalom fordításakor Bart Moeyaert: Duett hamis hangokra című művén keresztül Vertaalproblemen tijdens het vertalen van jeugdliteratuur. Analyse van de vertaling van het boek Duet met valse noten van Bart Moeyaert Varga Orsolya
MA 2019 Hitter Viktória Reprezentáció Barbara Stok ‘Vincent’ című művében Representatie in Barbara Stoks ‘Vincent’ Vesztergom Janina
BA 2019 Tóth Sára Rebeka A magyarok ábrázolása a holland ifjúsági irodalomban De representatie van Hongarije in de Nederlandse jeugdliteratuur Réthelyi Orsolya
MA 2019 Lerner Katalin Carry van Bruggen Het huisje aan de sloot című novellafüzérének elemzése De analyse van Het huisje aan de sloot van Carry van Bruggen Gera Judit
BA 2019 Szabó István A középkori bestiáriumok továbbélése a 16. századi holland emblémakönyvekben De herleving van de middeleeuwse bestiaria in de 16e eeuwse Nederlandse embleemboeken Réthelyi Orsolya
BA 2019 Erős Levente Az abszurd a modern és a régi holland
irodalomban
Het absurd in de moderne en oude Nederlandse
literatuur
Réthelyi Orsolya
BA 2019 Sturcz Gergely Herman Koch A vacsora c. könyvének filmadaptációja De filmadaptatie van Herman Kochs Het Diner Vesztergom Janina
2018          
BA 2018 Berecz Nóra A halál megjelenítése a holland gyermekirodalomban -
A haldoklás öt stádiuma Jacques Vriens Achtste groepers huilen niet c. regényében
De representatie van de dood in de Nederlandse jeugdliteratuur -
De vijf fasen van het proces van sterven in Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens
Vesztergom Janina
BA 2018 Tóth Borbála Ilona Narratív eszközök összehasonlítása – Narratív eszközök Simon Vestdijk Een twee drie vier vijf és Tom Lanoye Bij Jules en Alice c. művében Een vergelijking van narratieve technieken – De narratieve technieken in Simon Vestdijks Een twee drie vier vijf en Tom Lanoyes Bij Jules en Alice Réthelyi Orsolya
BA 2018 Pechlof Júlia Jövevényszavak a holland nyelvben.
Léteznek-e még egyáltalán germanizmusok a hollandban?
Leenwoorden in de Nederlandse taal.
Bestaan er nog überhaupt Germanismen in het Nederlands?
Nagy Roland
BA 2018 Dobsi Beatrix Módbeli segédigék fordítása Vertaling van modale hulpwerkwoorden Varga Orsolya
MA 2018 Tóth Zsófia Rachida Lamrabet Vrouwland c. regényének elemzése posztkoloniális
szempontból
De analyse van Rachida Lamrabets Vrouwland vanuit postkoloniaal
perspectief
Gera Judit
BA 2018 Simonfi Anna Névmáshasználat a holland sztenderdnyelv-változatokban:
A szövegkörnyezet hatása a flamand beszélőknél
Voornaamwoordgebruik in de Nederlandse standaardtaal-variëteiten:
De invloed van de context bij de Vlaamse sprekers
Nagy Roland
BA 2018 Gyárfás Eszter A beágyazott történetek funkciója Kader Abdolah De reis van de lege flessen című regényében De functie van de ingebedde verhalen in de roman van Kader Abdolah: De reis van de lege flessen Gera Judit
BA 2018 Sóvári Vivien Anna Bijns (1493-1575) refrénköltészete De refreinen van Anna Bijns (1493-1575) Réthelyi Orsolya
BA 2018 Petrusevski Nina Srebrenica traumája a holland kulturális emlékezetben De trauma van Srebrenica in het Nederlandse culturele geheugen Réthelyi Orsolya
BA 2018 Borbély Adrián A holland és az afrikánsz negatív mondatszerkezetek összehasonlítása Vergelijking van de Nederlandse en Afrikaanse negatieve zinstructuen Nagy Roland
BA 2018 Pavlitzky Petra Reáliák vizsgálata Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című művének holland fordításában Realia in de Nederlandse vertaling van De wonderparaplu van Kálmán Mikszáth Varga Orsolya
MA 2018 Gracza Krisztina Orsolya Interartisztikai utalások Simon Vestdijk Een twee drie vier vijf c. novellájában. A zene szerepe a szövegben Interartistieke verwijzingen in het kortverhaal Een twee drie vier vijf van Simon Vestdijk. De rol van muziek in de tekst Gera Judit
BA 2018 Zirnstein Gerda “Magától az élettől elárulván találja meg minden ember élete keserű végét”
Belcampo Uitvaart és Suzanne Collins The Hunger Games című művei mint disztópikus világképek
‘Door het leven zelf te worden verraden, dat is van ieder mens het bittere einde’
Belcampo’s Uitvaart en Suzanne Collins’ The Hunger Games als dystopische wereldbeelden
Vesztergom Janina
BA 2018 Tószegi Eszter “A többi már csak technika”: Sakkmotívum a modern holland irodalomban De rest is techniek: Schaakmotief in de moderne Nederlandse literatuur Vesztergom Janina
BA 2018 Dankó Bernadett Explicitáció a fordításban Explicitatie in vertaling Varga Orsolya
MA 2018 Dutka Bernadett Az intertextualitás vizsgálata Arthur Japin
ʻDe draden van Anansi’ című novellájában
Onderzoek naar intertekstualiteit in het verhaal van
‘De draden van Anansi’ van Arthur Japin
Gera Judit
MA 2018 Nagy Lívia Rebeka A politikai nyelvhasználat jellemezői Konceptuális metaforák a bevándorlás koncepciójának formálásában Geert Wilders beszédeiben De kenmerken van het politieke taalgebruik Concpetuele metaforen in de framing van het concept van migratie in de toespraken van Geert Wilders Nagy Roland
BA 2018 Trézing Anna Irma A névelő elhagyása a holland nyelvben Weglating van lidwoorden in het Nederlands Varga Orsolya
2017          
BA 2017 Gaszler Alexandra ‘Minden a piszkálódással kezdődött’:  A ‘problémakönyv’, mint műfaj Carry Slee Afblijven és Razend című regényében ‘Het begon met kleine pesterijen’: Het probleemboek als genre in Carry Slee’s Afblijven en Razend Vesztergom Janina
BA 2017 Bedőcs Nóra A temperamentumtan Louis Couperus Eline Vere című művében De temperamentenleer in de roman Eline Vere van Louis Couperus Réthelyi Orsolya
BA 2017 Van Doremalen Luca Joost van den Vondel Lucifer-jének és Madách Imre Az ember tragédiájá-nak összehasonlítása Een vergelijking van Joost van den Vondels Lucifer en Imre Madáchs De tragedie van den mensch [Az ember tragédiája] Réthelyi Orsolya
BA 2017 Gátas Rebeka Joost van den Vondel Luciferje a színpadon Het opvoeren van Joost van den Vondels
Lucifer
Réthelyi Orsolya
BA 2017 Csicsák Dorina Edina Hella S. Haasse Urug című művének könyv-és filmadaptációs
összehasonlítása
De vergelijkende analyse van het boek en filmadaptatie van Hella S.
Haasse’s Oeroeg
Gera Judit
BA 2017 Hitter Viktória Van Gogh a holland irodalomban – Vincent van Gogh kortársa, Frederik van Eeden szemében Van Gogh in de Nederlandse literatuur – Vincent van Gogh in de ogen van zijn tijdgenoot Frederik van Eeden Gera Judit
BA 2017 Szilágyi Csaba Tamás Vondel Lucifere Vondels Lucifer Réthelyi Orsolya
BA 2017 Markovics Zsolt Kétnyelvű gyermekek tipikus nyelvi hibái Typische taalfouten van tweetalige kinderen Nagy Roland
BA 2017 Lakos Lilla Dimitri Verhulst: Problemszki Szálloda – A könyv és a filmadaptáció összehasonlítása Dimitri Verhulst: Problemski Hotel – De vergelijking van het boek en de filmadaptatie Réthelyi Orsolya
BA 2017 Batóg Gábor Átváltási műveletek Dimitri Verhulst Semmivégre című regényének magyar fordításában Vertaaltransformaties in de Hongaarse vertaling van De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst Varga Orsolya
BA 2017 Ewa Tokarska Miért jobb a „biznisz”, mint az „üzlet”?
Hogyan ítéljük meg az angol nyelvnek a holland üzleti életre gyakorolt hatását?
Waarom doen wij liever business dan zaken?
Attitudes ten opzichte van het Engels in het Nederlandse zakenleven
Varga Orsolya
BA 2017 Sharpe Liza A dél-németalföldi szókincs hatásai a sztenderd holland nyelvben De invloed van Zuid-Nederlandse woordenschat op de Nederlandse standaardtaal Nagy Roland
BA 2017 Riczu Jennifer Erika A holland divat szókincse Woordenschat van de Nederlandse mode Nagy Roland
BA 2017 Szita Ármin A holland és a flamand nyelv lexikális különbségei De lexicale verschillen tussen het Vlaams en Nederlands A.L.C. van Veen
BA 2017 Máté Veronika Katalin Női szereplők helyzete a holland posztkoloniális irodalomban.
Maria Dermoût műveinek elemzése
De positie van vrouwelijke personages in de Nederlandse postkoloniale literatuur. Casus Maria Dermoût Gera Judit
BA 2017 Bősze Dóra Vallási szimbólumok és interkulturalitás az Esmoreit című műben Religieuze symbolen en interculturaliteit in Esmoreit Réthelyi Orsolya
MA 2017 Fehér Klaudia A női életút Anne Frank Mesék és történetek a Hátsó traktusból című könyvében De vrouwelijke levensweg in het boek Anne Frank Verhaaltjes en Gebeurtenissen in het Achterhuis Gera Judit
BA 2017 Vápár Zsófia Humor az Arany Évszázadban Humor in de Gouden Eeuw Réthelyi Orsolya
BA 2017 Szathmári Zsuzsa Az előreutalások és ismétlések szerepe Harry Mulisch A merénylet című regényében De functie van vooruitwijzingen en herhalingen in de roman De aanslag van Harry Mulisch Gera Judit
BA 2017 Baranyai Adrienn A Semmivégre mint regionális regény De helaasheid der dingen als streekroman Vesztergom Janina
BA 2017 Balogh Daniella Réka Arnon Grunberg: Tirza – A női szereplők elemzése
Arnon Grunberg Tirza című regényében
Arnon Grunberg: Tirza – De analyse van de vrouwelijke
personages in de roman Tirza van Arnon Grunberg
Gera Judit

2016

 

 

 

 

 

BA 2016 Dutka Bernadett Dialektus fordításban   Varga Orsolya
BA

2016

Berec Sára A könyvespolc, és ami mögötte volt   Gera Judit
BA 2016 Katona Nóra A haláltánc ábrázolása a késő középkori németalföldi irodalomban és képzőművészetben   Réthelyi Orsolya
Pre-Bologna 2016  Kovács Eszter A középholland Beatrijs didaktika a középkorban és a jelenlegi holland irodalomoktatásban   Réthelyi Orsolya
BA 2016 Csörnyei Kristóf Innovatív idézés a holland köznyelvben - Górcső alatt az idéző "van" Innovatieve quotatie in de spreektaal – Het quotatieve “van”
onder de loep genomen
Nagy Roland

2015

 

 

 

 

 

BA 2015 Palacz András Humor az irodalomban a holland aranykorban és most: Dimitri Verhulst: Semmivégre és Aernout van Overbeke burleske reisbrieven összehasonlítása   Réthelyi Orsolya
BA 2015 Kovásznay Nándor Középkori irodalom populáris feldolgozása Reynaerde: A róka   Réthelyi Orsolya
BA 2015 Tőkés Edit A holokaust és a II. világháború feldolgozása Arnon Grunberg - De joodse messias karakterei segítségével   Gera Judit
BA 2015 Várkonyi Sára Nőgyilkosok az európai irodalomban - Heer Halewijn dala és a motívum más megjelenései   Réthelyi Orsolya
MA 2015 Sümeghi Róza Elisabeth A rabszolgaság tematikája a holland gyerek- és ifjúsági irodalomban. Összehasonlító elemzés. De representatie van slavernij in de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Een vergelijkende analyse Réthelyi Orsolya
BA 2015 Nagy Lívia A holland helyesírás problematikus esetei.
D/t-hibák összehasonlító elemzése
Problematische kwesties in de spelling van het hedendaags Nederlands. Contrastieve analyse van d/t-fouten. Nagy Roland
BA 2015 Cseh Regina Angol káromkodások a holland nyelvben Engelse vloekwoorden in het Nederlands Nagy Roland
BA 2015 Bodonyi Júlia Luca Az udvari szerelem megjelenése a közép-holland Van der feesten című műben De verschijning van hoofse liefde in de Middelnederlandse Van der feesten Réthelyi Orsolya
Pre-Bologna 2015 Kovács Lilla A multikulturalitás nyelvi aspektusai: a nyelvi integráció Hollandiában. Taalaspecten van multiculturaliteit: Taal en integratie in Nederland. Törő Krisztina Noémi
BA 2015 Máté Veronika Az identitás problémaköre a holland nyelvű migráns irodalomban   Törő Krisztina
BA 2015 Gracza Krisztina A deixis kontrasztív vizsgálata a holland és a magyar nyelvben Contrastieve analyse van deixis in het Nederlands en in het Hongaars Nagy Roland
BA 2014 Szabó Attila A holland és magyar adpozíciók kontrasztív vizsgálata - nyelvi interferencia vizsgálat néderlandisztika szakos hallgatók és holland-magyar kétnyelvű gyerekek körében Contrastieve analyse van de Nederlandse en Hongaarse adposities – onderzoek naar de taalinterferentie in de kring van NT2 studenten en Nederlands-Hongaarse tweetalige kinderen
Nagy Roland
Pre-Bologna 2014 Kiss István Gellért Mitikus állatok a középkori holland irodalomban - Három különböző mű leírásának összehasonlítása   Réthelyi Orsolya

2014

 

 

 

 

 

MA 2014 Vesztergom Janina Hány élete van egy macskának? Annie M. G. Schmidt Macskák társságának fogadtatása Magyarországon   Gera Judit
BA 2014 Bugda Tamás Chika Unigwe Fata Morgana című regényének elemzése Analyse van Fata Morgana van Chika Unigwe Törő Krisztina Noémi
BA 2014 Déri Ágota Narratíva és adaptáció: Hella Haasse - Oeroeg Narratief en adaptatie: Hella Haasse - Oeroeg Réthelyi Orsolya
MA 2014 Eszenyi Anna Rubens és az Ótestamentum Rubens en het Oude Testament Gera Judit
BA 2014 Fekete Orsolya Hadewijch dalainak összehasonlító elemzése két modern fordítás alapján Vergelijkende analyse van twee moderne vertalingen van Hadewijchs liederen Réthelyi Orsolya
BA 2014 Fuhl Eszter Párhuzamok Hugo Claus költészete és Corneille művészete között Parallellen tussen de poëzie van Hugo Claus en de kunst van Corneille Gera Judit
MA 2014 Juhász Ildikó Hendrik Conscience magyarországi recepciója De receptie van Hendrik Conscience in Hongarije Gera Judit
BA 2014 Kertész Renáta Lexikális különbségek az irodalmi holland és a flamand tussentaal között Lexicale verschillen tussen het Standaardnederlands en de Vlaamse tussentaal Nagy Roland
BA 2014 Koós Anna Európa kémiája, avagy Primo Levi Het periodiek systeem című regényének hatása Koen Peters Grote Europese Roman című művében Chemie van Europa, ofwel de invloed van Primo Levis roman, Het periodiek systeem op het werk, Grote Europese Roman van Koen Peters Gera Judit
BA 2014 Molnár Andrea  A bevándorlás problémaköre a kortárs holland-flamand irodalomban De problematiek van migratie in de hedendaagse Nederlandse en Vlaamse literatuur Gera Judit
BA 2014 Tóth Dániel Interferenciajelenségek a holland hangsúly elsajátítása során
néderlandisztika szakos hallgatók körében
Interferentiefenomenen bij het leren van klemtoon
in het N2T onderwijs
Nagy Roland
BA 2014 Wollner Róbert Attila Milyen mértékben érthető a holland más nyelvek ismerete révén? In hoeverre is Nederlands verstaanbaar door de kennis van andere talen? Nagy Roland

2013

 

 

 

 

 

MA

2013

Postha Vilmos Nándor

Reáliák fordítása és egy kulturális szótár szerkesztése 

De vertaling van realia en het samenstellen van een cultureel woordenboek 

Varga Orsolya

BA

2013

Nagy Dávid Gerzson 

A Holland reakció az 1956-os Magyar Forradalomra 

De Nederlandse reactie op de Hongaarse opstand in 1956

Törő Krisztina Noémi

MA

2013

Turián Klaudia

A középholland ’Beatrijs’ fordítása: összehasonlító elemzés

De Middelnederlandse ’Beatrijs’ in vertaling: een vergelijkende analyse 

Réthelyi Orsolya

BA

2013 

Nagy Renáta Kitti

Peregrinatio Academica – Magyar diákok a Holland Köztársaságban: Teleki József

Peregrinatio Academica – Hongaarse studenten in de Republiek: József Teleki

Réthelyi Orsolya

BA

2013

Sáfár Kitti

Középkori irodalom ifjúsági feldolgozása – Walewein

Middeleeuwse verhalen bewerkt voor een jong leespubliek - Walewein

Réthelyi Orsolya

2012

 

 

 

 

 

BA

2012 Kovács Júlia
Holland ifjúsági irodalom: problémakönyvek? – Összehasonlító elemzés
Nederlandse jeugdliteratuur. PROBLEEMBOEKEN? – VERGELIJKENDE ANALYSE Törő Krisztina

BA

2012 Veres-Péter Noémi
Múzeum: emlékezet és identitás háza. Zsidó múzeumok Hollandiában, Belgiumban és Magyarországon
Museum: het huis van geheugen en identiteit. Joodse musea in Nederland, België en Hongarije. Törő Krisztina

2011

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2011

Bárdos Eszter

Christine de Pizan Livre de la Cité des Dames című művének Középholland fordítása

De Middelnederlandse vertaling van Christine de Pizans Livre de la Cité des Dames

Réthelyi Orsolya

BA

2011

Bolonyai Blanka

Párhuzamok Lucebert Drift op zolder en vragende kinderen cimű verse és Karel Appel Drift op zolder és Vragende kinderen cimű alkotásai között

Parallelen tussen het gedicht Drift op zolder en vragende kinderen van Lucebert en de werken Drift op zolder en vragende kinderen van Karel Appel

Gera Judit

BA

2011

Csendes Blanka

Anna Bijns két „refrein” versének összehasonlító elemzése

Anna Bijns: Vergelijkende analyse van twee refreinen

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2011

Cserháti Ferenc

Holland és angol mellérendelő kötőszavak összehasonlító elemzése

Vergelijkende analyse van Nederlandse en Engelse
nevenschikkende voegwoorden

Nagy Roland

Pre-Bologna

2011

Erhardt Piroska

Második generációs holland-indiai írók identitás-problémái

Identiteit bij tweedegeneratie Indische schrijvers

Gera Judit

Pre-Bologna

2011

Kováts Orsolya

Lehet-e akaratlagosan felejteni? Marga Minco két művének elemzése

Kunnen wij vergeten omdat we het willen? Analyse van twee werken van Marga Minco

Gera Judit

Pre-Bologna

2011

Kőszeghy Zsolt

A modern holland nyelvű történetírás irányzatai – a szubjektív város

De stromingen in de moderne Nederlandstalige geschiedschrijving– de subjectieve stad

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2011

Lunzer Lilla

ldiómák vizsgálata a hétköznapi nyelvhasználatban internetes korpuszok alapján

Onderzoek van idiomen in het alledaagse taalgebruik
op basis van internetcorpora

Nagy Roland

BA

2011

Márton Katalin

A vallási ellentétek tükröződése a kora újkori holland dalokban

De reflectie van religieuze controversies in de Nederlandse liedcultuur van de vroegmoderne periode

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2011

Molnár Fatime

Flamand misztika a 13-14. században. A fejlődési folyamat Hadewijch és Jan van Ruusbroec misztikájában

Vlaamse mystiek in de 13de en 14de eeuw. Het mystieke leerproces bij Hadewijch en Jan van Ruusbroec

Réthelyi Orsolya

BA

2011

Papp Mónika

Harry Mulisch Merénylet című regényének elemzése: Összehasonlításban Fons Rademakers Merénylet című filmjének elemzésével

De analyse van de roman De Aanslag van Harry Mulisch: In vergelijking met de analyse van de film De Aanslag van Fons Rademakers

Gera Judit

MA

2011

Peres Zsófia

Három metafora Hugo Claus Mendemondák című regényében

Drie metaforen in De geruchten van Hugo Claus

Gera Judit

BA

2011

Postha Vilmos Nándor

Kader Abdolah A mecset ura című regényének elemzése

De analyse van de roman Het huis van de moskee van Kader Abdolah

Gera Judit

Pre-Bologna

2011

Rácz Nóra

A későközépkori hollandnyelvű világi dráma: Jellemábrázolások a 'kluht' és az 'abele spelen' drámákban

De Nederlandstalige wereldlijke toneel in de laat middeleeuwen: verschillen in de karaktertekening in de Kluchten en de Abele Spelen

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2011

Somi Judit

Angol jövevényszavak a hollandban

Engelse leenwoorden in het Hongaars

Nagy Roland

2010

 

 

 

 

 

BA

2010

Antal Zsófia

Vincent van Gogh levelei és a Biblia. Az egyik leghíresebb holland festő irodalmi munkássága

De brieven van Vincent van Gogh en de Bijbel. Het literaire oeuvre van één van de bekendste schilders uit Nederland

Gera Judit

BA

2010

Baktai Dorottya

Az Elckerlijc és a középholland moralitásdráma – Elckerlijc és a haláltáncmotívum

Elckerlijc en de Middelnederlandse moraliteitsspelen – Elckerlijc en het dodendansmotief

Réthelyi Orsolya

BA

2010

Birkás, Marianna

Holland jövevényszavak a magyar nyelvben

Nederlandse leenwoorden in het Hongaars

Nagy Roland

Pre-Bologna

2010

Börzsei Ágota

Rembrandt mint maszk, szerep, szimbólum Bródy Sándor Rembrandt című művében

Rembrandt als masker, rol en symbool in het werk Rembrandt van Sándor Bródy

Gera Judit

Pre-Bologna

2010

Divós Jolán

Irodalomkritika és társadalomkritika Louis Paul Boon életművében

Literatuurkritiek en maatschappijkritiek in het levenswerk van Louis Paul Boon

Törő Krisztina Noémi

BA

2010

Dudás Eszter

A királyi többes használata a hollandban és a magyarban: funkciója és jelentése hivatalos szövegekben

Het gebruik van het pluralis majestatis in het Nederlands en in het Hongaars: De functie en betekenis ervan in officiële teksten

Nagy Roland

Pre-Bologna

2010

Gombos Szandra

Az étkezési szokások változása a 16. századtól a 18.
századig a Németalföldön

De veranderingen van eetgewoonten van de 16de tot
] de 18de eeuw in de Lage Landen

Réthelyi Orsolya

BA

2010

Görög Mónika

Dimitri Verhulst: Semmivégre – A könyv és a film narratológiai elemzése és a humor szerepe

Dimitri Verhulst: De helaasheid der dingen – Narratologische analyse van het boek en de film en de rol van humor

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2010

Grósz Katalin

Gerard Walschap Oproer in Kongo című regényének elemzése

De analyse van de roman Oproer in Kongo van Gerard Walschap

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2010

Hruska Ildikó

A brüsszeli nyelvi szituáció

De taalsituatie in Brussel

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2010

Kemendi Júlia Edit

A kulturális identitás keresése a holland kelet-indiai múlt tükrében

De zoektocht naar de culturele identiteit in de spiegel van het Nederlands-Indisch verleden

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2010

Kovács Éva

Irodalmi képalkotás a marokkói bevándorlók helyzetéről két flamand író szemszögéből

Literaire beeldvorming over de Marokkaanse migranten door de ogen van twee Vlaamse schrijvers

Gera Judit

BA

2010

Látos Eszter

Német jövevényszavak a holland nyelvben

Duitse leenwoorden in het Nederlands

Nagy Roland

Pre-Bologna

2010

Molnár Emese

A Boldogok Szigete és egyéb csodás szigetek Szent Brandanus legendájában

Het Eiland der Gelukzaligen en andere wonderlijke eilanden in de Brandaan-legende

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2010

Mózes Krisztián

A holland költői nyelv néhány hangtani aspektusának
vizsgálata

Enkele fonetische aspecten van de Nederlandse poëtische taal

Nagy Roland

BA

2010

Muszta, Tímea Csilla

Beatrix királynő nyelvhasználatának jellegzetességei

Unieke aspecten van het taalgebruik van koningin Beatrix

Nagy Roland

BA

2010

Németh Katalin

Hadewijch levelezései: Első és tízedik levelének elemzése

De brieven van Hadewijch. Het analyseren van haar Eerste en Tiende Brief

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2010

Palla Péter József

Tip Marugg regényei: Műelemzés a posztkolonializmus néhány fogalma alapján

De romans van Tip Marugg: Een analyse gebaseerd op de begrippen van postkolonialisme

Gera Judit

BA

2010

Turián Klaudia

Szerelmi mágia egy későközépkori holland recepteskönyvben. Az olvasói, felhasználói réteg tükröződése a szövegben

Liefdesmagie in een laatmiddeleeuws Nederlandstalig receptboek. Weerspiegelingen van de literaire consumenten in de tekst

Réthelyi Orsolya

2009

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2009

Czifrik, Piroska

Louis Paul Boon A kiskápolna utca című regényének emberiség-  és társadalomkritikája

Mensheid- en maatschappijkritiek in de roman De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon.

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2009

Csóti, Magdaléna

Hármas tánc: Louis Paul Boon Menüett című regényének szociológiai elemzése

Dansen met z’n drieën: Een sociologische analyse van Menuet van Louis Paul Boon

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2010

Vogel Zsuzsanna

Ayaan Hirsi Ali magyarul megjelent könyveinek recepciója Magyarországon és Hollandiában

De receptie van Ayaan Hirsi Ali’s boeken in Hongarije en in Nederland

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2009

Hagymási, Júlia

Magyar peregrinusok a 17. századi Németalföldön

Hongaarse peregrini in de Lage Landen in de zeventiende eeuw

Balogh Tamás

BA

2009

Hajzer, Anikó

Louis Paul Boon Menüett című regényének elemzése

De analyse van de roman Menuet van Louis Paul Boon

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2009

Horváth, Viktor

Willem Elsschot: Lijmen / Het Been

Analyse van Lijmen/Het Been van Willem Elsschot

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2009

Illés, Flóra Anna

Anansi a Németalföldön. A karibi pókmesék jellege, funkciója és változásai

Anansi in Nederland: De aard, functie en de verandering van de Caribische spinverhalen

Gera Judit

Pre-Bologna

2009

Kecskés, Alexandra Zsuzsanna

A nyolcvanéves háború dalainak állatszimbolikája

Dierensymboliek in de liederen van de Tachtigjarige Oorlog

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2009

Lenkes-Szentgyörgyi, Zsófia

Holland frazeologizmusok összehasonlító elemzése – Holland közmondásgyűjtemények

Een vergelijkende analyse van Nederlandse fraseologismen – Nederlandse spreekwoorden

Nagy Roland

BA

2009

Nagy, Sára

Utazás és irodalom: Úti leírások a 17. századi Németalföldi irodalomban

Reizen en literatuur: Reisliteratuur in de Gouden eeuw

Réthelyi Orsolya

BA

2009

Peres Zsófia

A megszállás atmoszférája Paul van Ostaijen három versénél

De atmosfeer van de bezetting in drie gedichten van Paul van Ostaijen

Gera Judit

Pre-Bologna

2009

Simonfi, Eszter

A francia nyelv hatása a hollandra: A nyelvi kölcsönzés kultúrtörténeti és nyelvészeti aspektusai

De invloed van de Franse taal op het Nederlands: Cultuurhistorische en taalkundige aspecten van de ontlening aan het Frans

Nagy Roland

Pre-Bologna

2009

Sipos Regina

A non-profit média társadalmi szerepe Flandriában és Magyarországon

De maatschappelijke rol van media zonder winstoogmerk in Vlaanderen en Hongarije

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2009

Szatmári Etelka

Holland migráns irodalom – Kader Abdolah De reis van de lege flessen cimű művének elemzése

Nederlandse migrantenliteratuur – Analyse van Kader Abdolahs De reis van de lege flessen

Gera Judit

2008

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2008

Balázs, Krisztina

Identitásproblémák feldolgozása a gyermekirodalom segítségével Ellen Tijsinger regényei alapján

Verwerking van identiteitsproblemen met de hulp van kinderliteratuur: de romans van Ellen Tijsinger

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2008

Gebri, Nikolett

Naturalista jellegzetességek M. Emants Een nagelaten bekentenis c. művében: Igazolhatja-e egy eltorzult személyiség a bűntettét?

Naturalistische karaktertrekken in de roman Een nagelaten bekentenis van M. Emants: Kan er een dégénére in slagen om zijn misdaad te legitimeren?

Gera Judit

Pre-Bologna

2009

Takács, Nikolett

Anna Bijns: Egy retorikus költőnő, aki megállja a helyét a férfivilágban

Anna Bijns: Een rederijkster, die haar mannetje in een mannenwereld staat

Réthelyi Orsolya

Pre-Bologna

2008

Janicsák, Edit

Pro formák: Kis pro és nagy PRO

Pro-vormen: de kleine en de grote PRO

Nagy Roland

Pre-Bologna

2008

Kovács, Györgyi

A holland futballnyelv szókincse. A szavak eredetének néhány jellemző vonása és összehasonlítása német és a magyar futballnyelvvel egy korpusz alapján

De woordenschat van de Nederlandse voetbaltaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar enkele kenmerken over de herkomst van woorden in vergelijking met het Duits en het Hongaars

Nagy Roland

Pre-Bologna

2008

Laki, Dorottya

A Holland-Magyar Bizottság tevékenysége. A gyermekvonatokról

De activiteiten van de Nederlands-Hongaarse Commissie. Over de kindertreinen

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2008

Páli, Mónika

Mágikus realizmus Abdelkader Benali Menyegző a tengernél c. regényében

Magisch realisme in de roman Bruiloft aan zee door Abdelkader Benali

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2008

Reinhardt, Ágnes

Történelem a térképen. A németalföld a 17. században

Geschiedenis in kaart gebracht. Nederland in de zeventiende eeuw

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2008

Török, Viktor Krisztián

Az élet mint játék. A modern próza egy motívuma

Het leven als spel. Een motief van het moderne proza op grond van het werk van Floor Haakman en Herman Hesse

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2008

Vitos, Botond

Gabberland. Egy hollandiai szubkultúra rövid története

Gabberland. Een korte geschiedenis van een Nederlandse subcuultuur

Törő Krisztina Noémi

2006

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2006

Nagy, Veronika

A holland mint idegen nyelv tanításának metódusai kezdők számára

Onderwijsmethoden van het Nederlands als tweede taal voor beginners

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2006

Rádai, Andrea

Herman Heijermans drámáinak fogadtatása a 20. század első felében Budapesten

Receptie van de toneelstukken van Herman Heijermans in de eerste helft van de twintigste eeuw in Boedapest

Balogh Tamás
Danku György
Pleuni Hooft van Huysduynen

2005

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2005

Kulin, Ágnes

Hazakép a holland lírában

Het beeld van het vaderland in de Nederlandse poëzie

Gera Judit

Pre-Bologna

2005

Molnár, Anna

A gyerekvonatok a Julianna iskoláig. Magyar-holland református kapcsolatok a két világháború között

Van de kindertreinen tot de Julianna School. Hongaars-Nederlandse contacten bij de gereformeerde kerk in het interbellum

Törő Krisztina Noémi

2004

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2004

Horváth Krisztina

Az első holland regény, Sara Burgerhart

De eerste Nederlandse roman: Sara Burgerhart

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2004

Kazár Krisztina

Posztmodern jegyek Peter Verhelst De kleurenvanger című művében

Postmoderne kenmerken in De kleurenvanger van Dimitri Verhulst

Gera Judit

Pre-Bologna

2004

Tőtős, Imola

Jan Wolkers prózája

Het proza van Jan Wolkers

Gera Judit

2003

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2003

Bogdán, Réka Ágnes

A belgiumi nyelvpolitika néhány aspektusa: A Brüsszelt övező kedvezményezett területek nyelvi helyzete

Enkele aspecten van de Belgische taalpolitiek: De taalsituatie in de faciliteitengemeenten rond Brussel

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2003

Höfle, Ágnes

A szenvedő szerkezetek vizsgálata a holland nyelvben

Onderzoek van de passieve vorm in het Nederlands

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2003

Mátis, Viola

Állandósult szókapcsolatok vizsgálata az általános szótárakban

Onderzoek van staande uitdrukkingen in algemene woordenboeken

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2003

Perényi Klára

A hallás utáni értés fejlesztése a holland mint idegen nyelv oktatásában

Luistervaardigheidstraining in het onderwijs van Nederlands als vreemde taal

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

2003

Perényi, Klára

A hallás utáni értés fejlesztése a holland mint idegen nyelv oktatásában

Bevorderen van luistervaardigheid in het onderwijs van het Nederlands als tweede taal

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2003

Tőtős Imola

Metaforikus nyelvhasználat Wolkers korai munkáiban

Afschuwelijk als in een lachspiegel. Beeldspraak in het vroege werk van Wolkers

Gera Judit

2002

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2002

Baross Erika

Frederik van Eeden Van de koele meren des doods című regényéről

Over de roman Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden

Maaike Meijer

Pre-Bologna

2002

Jeney Nóra

Herman Heijermans komparatív vizsgálata (Dora Kremer és a Remény – Ibsen, Csehov és Strindberg körében)

Herman Heijermans -- een comparatief onderzoek (Dora Kremer en Op Hoop van Zegen – in de kring van Ibsen, Tsjechow en Strindberg)

Gera Judit

Pre-Bologna

2002

Kovács, Zsófia

Magyar-holland kulturális kapcsolatok

Hongaars-Nederlandse culturele betrekkingen

Törő Krisztina Noémi

Pre-Bologna

2002

Lasányi Mónika

Willem Elschot két elbeszélésének narratológiai elemzése

Een narratologische analyse van twee verhalen van door Willem Elschot

Gera Judit

Pre-Bologna

2002

Past Zsuzsanna

A zsidók Hollandiában a második világháború idején.

De joden in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog

Gera Judit

Pre-Bologna

2002

Pásztiné Markella Eszter

Holland tanulószótárak elméleti és gyakorlati összehasonlítása

Vergelijking van Nederlandse leerwoordenboeken in theorie en praktijk

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2002

Szűcs Rita

Hollandia és az Európai Unió bővítése. A holland álláspont (1998-2001) és a kelet-közép európai államok átalakulását segítő eszköztár (MATRA)

Nederland en de uitbreiding van de Europese Unie. Het Nederlandse standpunt (1998-2001) en het instrumentarium ter ondersteuning van de landen van Midden- en Oost-Europa (MATRA)

 

Pre-Bologna

2002

Tálasi Zsófia

A határon. Thomas Rosenboom Publieke werken című regényének elemző bemutatása

Aan de grens. Een analyse en interpretatie van de roman Publieke werken van Thomas Rosenboom

Gera Judit

2001

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2001

Csiszár Nóra

Női szereplők Kristien Hemmerechts regényeiben

De vrouwelijke personages in de romans van Kristien Hemmerechts

Gera Judit

Pre-Bologna

2001

Farkas Jenő

Holland nyelvű posztmodern irodalom: Peter Verhelst

Nederlandstalige postmoderne literatuur: Peter Verhelst

Gera Judit

Pre-Bologna

2001

Fűrész Anikó

Az 1566-os németalföldi szabadságharc a XX. századi magyar és holland történeti feldolgozások tükrében: Wittman Tibor történeti munkájának összehasonlítása más holland történetírók munkásságával

Het beeld van de Opstand der Nederlanden in de XXste eeuwse Hongaarse en Nederlandse historische werken: Het historische werk van Tibor Wittman in vergelijking met andere Nederlandse geschiedschrijvers

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2001

Haraszti Adrienn

A tánc mint művészeti forma Louis Couperus De berg van licht és a De Komediantencimű történelmi regényeiben

Dans in historische romans van Louis Couperus: De berg van licht en De komedianten

Gera Judit

Pre-Bologna

2001

Ócsai, Ágnes

Angol hatás a mai holland újságnyelvben

Invloed van het Engels op de Nederlandse woordenschat (op grond van krantenteksten)

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2001

Pálfi Nikolett

Protestáns világkép Arthur van Schendel műveiben

Protestants wereldbeeld in Arthur van Schendels werk

Gera Judit

Pre-Bologna

2001

Pályer, Krisztina Éva

Szókincsbővítés a holland nyelv tanításában. Egy modell elmélete és ennek alkalmazhatósága az oktatásban

Woordenschatuitbreiding in het onderwijs van het Nederlands. Een model en zijn bruikbaarheid in het
onderwijs

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2001

Szabó L. István

Szép, ami érdek nélkül tetszik. A holland impresszionizmus festészetének és irodalmának összehasonlítása a Hágai Festőiskola és a Nyolcvanas Mozgalom szemszögéből

Het mooie is wat ons zonder belang bevalt.' Parallelen tussen schilderkunst en literatuur in Nederland eind negentiende eeuw. Gezamenlijke kenmerken van en verschillen tussen de Haagse School en de Tachtiger Beweging

Gera Judit

Pre-Bologna

2001

Zichler Csilla

Állandósult szókapcsolatok metaforikus motiváltsága kognitív-szemantikai aspektusból

De metaforische gemotiveerdheid van vaste verbindingen vanuit het cognitief-semantische perspectief

Mollay Erzsébet

2000

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

2000

Benedicty, Gergely

K. nyomában B.-nél. Franz Kafka és F. Bordewijk

In het spoor van K. bij B. Franz Kafka en F. Bordewijk

Gera Judit

Pre-Bologna

2000

Fenyvesi Miklós

 

"Deze wereld zal zoo blijven". Tijd en vertellen in Nescio's verhalen vanaf 1918

Gera Judit

Pre-Bologna

2000

Ház Éva

Az esetrendszer maradványainak vizsgálata a középkori
Beatrijs-ben. Igék és vonzataik

Resten van het naamvalsysteem in het Middelnederalandse Beatrijs. Werkwoorden en hun vaste aanvullingen

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2000

Kámory Katalin

Frazeologizmusok a holland-flamand nyelvben a hajózás és halászat témaköréből

Nederlandse fraseologismen in verhand met scheepvaart en visserij

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2000

Koltai Katalin

 

"W ant woorden woorden woorden toovren niet"
– een benadering van Vasalis ' poëzie

Balogh Tamás

Pre-Bologna

2000

Nagy Gergely

Holland eredetű szavak útja a magyar nyelvbe

Woorden van Nederlandse oorsprong in het Hongaars

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

2000

Varró, Szilvia

Kisebbségek Hollandiában – Drogpolitika és drogfüggők

Minderheden in Nederland – Drugsbeleid en drugsverslaafden

Gera Judit

1999

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1999

Benedicty Gergely

K. nyomában B.-nél. Franz Kaffka és Ferdinand Bordewijk

Op zoek naar K. bij B. Franz Kaffka en Ferdinand Bordewijk

Gera Judit

Pre-Bologna

1999

Deminger Szilvia

A nyelvjárás elvesztése Hollandiában és Belgiumban

Dialectverlies in Nederland en in België

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1999

Máthé Veronika

Angol szavak integrációja a holland nyelvbe

Integratie van Engelse woorden in het Nederlands

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1999

Nagy Roland

Növénynevek etimológiai vizsgálata

Etymologisch onderzoek van plantennamen

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1999

Pécsi Emőke

A vezeklő bűnös nő motívuma két középnémetalföldi Mária-mirákulumban. A Beatrijsés a Mariken van Nieumeghen összehasonlító elemzése.

Het motief van de "boetende zondares" in twee Middelnederlandse Maria mirakelen. Vergelijkende analyse van de Beatrijs en de Mariken van Nieumeghen

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1999

Telbisz Miklós

Udvariassági formulák. Hogyan használjunk nyelvi elemeket udvariasság kifejezésére

Beleefdheid. Hoe gebruiken we taalelementen om beleefdheid uit te drukken

Mollay Erzsébet

1998

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1998

Dóra Szilvia

Normalitás és abnormalitás az irodalomban: három regény összahasonlító elemzése (Marsellus Emants: Egy megkésett vallomás, Füst Milán: A feleségem története, Marnix Gijsen: Babilóniai Joachim)

Normaliteit en abnormaliteit in de literatuur. Een vergelijkende analyse van drie romans (Marsellus Emants: Een nagelaten bekentenis, Milán Füst: Feleségem története, Marnix Gijsen: Joachim van Babylon)

Gera Judit

Pre-Bologna

1998

Hankó Ágnes

Diplomáciakultúra és politikai döntéshozatal. Az önálló követi hálózat megszervezése a fiatal Holland Köztársaságban. 1609-1648

Diplomatieke cultuur en politiek beslissingen. Het ontstaan van de onafhankelijke diplomatie in de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden 1609-1648

 

Pre-Bologna

1998

Kőrös Ildikó

"Egy hosszú regény á la Tolsztoj". Couperus Eline Vere cimű regénye Tolsztoj Anna Kareninájamellett

"Een roman lang á la Tolstoi". Couperus' Eline Vere naast Tolstojs Anna Karenina

Gera Judit

Pre-Bologna

1998

Németh Anita

A szótanítás és a szótanulás módszerei a holland mint idegen nyelvben

Methoden van woordenschatonderwijs en -verwerving in het Nederlands als vreemde taal

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1998

Nyéky Judit

Tesztelés az idegennyelv-oktatásban. Az olvasási készség mérési lehetőségei

Toetsing in het vreemdetalenonderwijs. Het meten van leesvaardigheid

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1998

Rábai Judit

 

Woordenschatuitbreiding in het onderwijs van Nederlands als vreemde taal

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1998

Szakolczai Ágnes

A hollandiai etnikai kisebbségek nyelvi problémája: az első nyelv szerepe a másodi nyelv elsajátításában és tanításában

Taalproblematiek van ethnische minderheden in Nederland: De rol van eerste taal bij tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1998

Winkler Erika

A kelet-indiai gyarmatok irodalma

Indisch-Nederlandse letterkunde. Het kind in de Indische literatuur in drie voorbeelden

Balogh Tamás

1997

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1997

Eszenyi Réka

Awater és Prufrock

Awater en Prufrock

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1997

Földesi Vera

Germanizmusok és német szavak a holland nyelvben

Germanismen en Duitse woorden in de Nederlandse woordenschat

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1997

Hantosné Reviczky Dóra

Szövegek a kommunikatív nyelvoktatásban

Teksten in het kader van communicatief taalonderwijs

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1997

Kovács Krisztina

A frazeológiák fordítása Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének holland változatában

De vertaling van fraseologismen in de Nederlandse vertaling van Kosztolányi Dezsö's Édes Anna

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1997

Szabó Ágnes

Az angol nyelv hatás a holland szókincsre (a második világháború után)

Engelse invloed op de Nederlandse woordenschat na de tweede wereldoorlog

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1997

Törő Krisztina

Louis Paul Boon: A Kiskápolna utca című regénye

De Kappellekensbaan van Louis Paul Boon

Gera Judit

Pre-Bologna

1997

Varnusz Ágnes

A holland-magyar műfordítás sajátos problémái

Speciale problemen van Nederlands-Hongaarse literaire vertaling

Gera Judit

1996

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1996

Csiki Judit Tünde

A holland nyelvű média Hollandiában és Belgiumban

Nederlandstalige media in Nederland en in België

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1996

Daróczy Anikó

A kimondhatatlan megfogalmazása

Het uitspreken van het onzegbare

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1996

Kaszás Tóth Attila

Huizinga kultúrafelfogásának néhány alapvonása

Enkele grondtrekken van Huizinga's cultuuropvatting

Gera Judit

Pre-Bologna

1996

Soós Krisztina

Az észak- és dél-németalföldi nyelv közötti különbségek és történeti hátterük

Taalkundige verschillen tussen het Noord- en Zuid-Nederlands en de historische achtergrond ervan

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1996

Tátrai Júlia

A magánáhítat oltárai a Németalföldön a 15. században

15e eeuwse altaarstukken van privé-devotie in de Nederlanden

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1996

Ulicska Zoltán

Holland alternatív mozgalmak

Nieuwe sociale bewegingen in Nederland

Gera Judit

1995

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1995

Horváth Zsuzsanna

Az alárendelte nyelvtan. A holland nyelvtan tanítása magyar tanulók számára

 

Zelenka Eszter

Pre-Bologna

1995

Imre Anikó

A nő képe a holland közmondásokban

De vrouw in de Nederlands spreekwoorden

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1995

Varga Orsolya

E.T.A. Hoffmann "Der Sandmann" c. elbeszélésének lehetséges hatásai Louis Couperus "De binocle" c. novellájára

De mogelijke invloed van De zandman van E.T.A. Hoffmann op De binocle van Louis Couperus

Gera Judit

1994

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1994

Bácskai Gábor

Karel ende Eleghast

Karel ende Eleghast

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1994

Drüszler Mária

M. Vasalis költészete – Az interpretáció lehetőségei és határai

Over de poezie van M. Vasalis – Mogelijkheden en grenzen van benadering en interpretatie

Balogh Tamás

Pre-Bologna

1994

Forrai Andrea

A holland diáknyelv. Nyelvészeti tanulmány a szlengről, különös tekintettel a diákszlengre

De Nederlandse studententaal. Taalkundige studie over het slang, met speciale aandacht tot dat van de studenten

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1994

Lázár Ágota

Holland növénynevek a reneszánsztól napjainkig

Nederlandse plantnamen vanaf de Renaissance tot op onze dagen

Mollay Erzsébet

1993

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1993

Czakó Ágnes

Idegen nyelvi hatások a holland újságírásban

De invloed van vreemde talen op de Nederlandse krantentaal

C.A.J. Hoppenbrouwers

Pre-Bologna

1993

Lasányi Ildikó

Azonos jegyek Kristien Hemmerechts műveiben

Typische kenmerken van de werken van Kristien Hemmerechts

Gera Judit

Pre-Bologna

1993

Puskás Anikó

Az ipari forradalom a textilszektorban és hatása a
viselkedéskultúrára Sint-Niklaasban a XIX-XX. században

De industriële revolutie in de textielsector en haar invloed op de mentaliteit in Sint-Niklaas in de l9de-20ste eeuw

Mollay Erzsébet

Pre-Bologna

1993

Veér Patrícia

A holland reklámnyelv

De Nederlands reclametaal

Mollay Erzsébet

1992

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1992

Kis Irén

Louis Paul Boon: A Kiskápolna utca. A kétely könyve

Louis Paul Boon: De Kappelekensbaan. Het boek van de twijfel

Gera Judit

1991

 

 

 

 

 

Pre-Bologna

1991

Kajtár Krisztina

"Férfias erények gyermeki álarc mögött". Emblémairodalom Hollandiában

"Mannelicke tucht onder een kinderlick mom-aenzicht". Emblemataliteratuur in Nederland

Balogh TamásPeregrinatio Academica – Magyar diákok a Holland Köztársaságban Teleki József

Facebook