Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Tárgy: BBNNED 301 A grammatika alapjai 1.

Előadó: Dr. Varga Orsolya
Ideje:
Helye:

Évközi tanulmányi követelmények:
• Rendszeres, aktív részvétel az órákon, legfeljebb 3 hiányzás.
• Házi feladatok és évközi felmérő dolgozatok megírása
Értékelés: az évközi és év végi felmérő dolgozatokra adott jegyek alapján. Év közben 3 írásbeli felmérőre kerül sor.

1. A holland kiejtés alapszabályai.
2. Igeragozás. Főmondati szórend. Inverzió.
3. Személyes névmások, többesszám.
4. Elváló igekötős igék, birtokos névmás.
5. Többesszám. Névelők használata.
6. Felszólító mód. Modális igék.
7. Jövő idő kifejezése. Perfectum.
8. Melléknévragozás.
9. Névmások (személyes, birtokos, visszaható) és használatuk, prepozíciók.
10-11. Összetett mondatok. Mellérendelés, alárendelés.
12. Év végi felmérő dolgozat.

Kötelező irodalom:

Mollay Erzsébet: Basisgrammatica voor studenten Nederlands. ELTE Eötvös Kiadó. 2008.
A.M. Fontijn& A.Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen
Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht. 1985.
Zelenka Eszter, Jan Pieter Struiving: Nederlandse grammatica voor beginners. 1996.

Facebook