Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Code:                 BBN-NED-301
Titel vak:             A grammatika alapjai 1.
Docent:             Roland Nagy
Voertaal:             magyar-holland
Opleidingsfase:         BA1, 1ste semester
Onderwijsvorm:         werkcollege
Aantal lesuren per week:     3
Studiepunten:             4
Rooster:             Di. 09:00-11:15, lokaal 021

Leerdoelen:
Het doel van het college is de grammaticale grondslagen te leggen voor het praktische taalonderwijs en daardoor het bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Beschrijving
Tijdens het semester maken studenten kennis met de basisbeginselen van de uitspraak en spelling, de belangrijkste grammaticale regels van het Nederlands.

Opbouw cursus
1.    Klanken en spelling van het Nederlands
2.    Voornaamwoorden 1 Persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden. Vervanging van een substantief door een voornaamwoord.
3.    Voornaamwoorden 2. Wederkerende, vragende, onbepaalde voornaamwoorden.
4.    Samengestelde zinnen 1.  Woordvolgorde, betrekkelijke voornaamwoorden.
5.    Samengestelde zinnen 2. Voegwoorden en verbindende bijwoorden.
6.    Werkwoordstijden 1. Regelmatige en onregelmatige werkwoordsvormen. De voltooid tegenwoordige tijd en het verleden tijd.
7.    Werkwoordstijden 2. De voltooid tegenwoordige tijd en het verleden tijd.
8.    Werkwoordstijden 3. De toekomende tijd.
9.    Het hulpwerkwoord zullen
10.    De functies van er
11.    Werkwoorden met te
12.    De voorwaardelijke wijs.

Evaluatie
3 á 4 door het semester verspreide schriftelijke tentamens, online oefeningen.

Criteria voor een testimonium
Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten.

Studiemateriaal
Hand-outs

Literatuur
•    Fontein, A., & Pescher-ter Meer, A. (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.
•    Albertné Balázsi, J., Eszenyi, R., Hantosné Reviczky, D., Kis, I., Szalai, E., & Varga, O. (1997). Kis Holland nyelvtan. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.
•    Bouman-Noordermeer, D. et al. (1994) Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. 2de dr. Dick Coutinho
•    Toorn-Schutte, J. van der (1999) Klare taal. Uitgebreide basisgrammatica voor het Nederlands als tweede taal. Boom.
•    Struiving, J.P. en Zelenka, E. (red.) (1996) Nederlands grammatica voor beginners. ELTE Code:                 BBN-NED-301
•    Mollay, E. (2008). Basisgrammatica voor studenten Nederlands / A grammatika alapjai néderlandisztika szakosoknak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kurzus cím:             A grammatika alapjai 1.
Oktató:                 Nagy Roland
Nyelv:                 magyar-holland
Képzési szakasz:         BA1, 1. félév
Kurzus típusa:             gyakorlat
Heti óraszám:             3
Kredit:                 4
Órarendi információ:        Kedd 09:00-11:15, 021-es terem

Célok:
A kurzus célja a nyelvtani alapok lefektetése gyakorlati nyelvokatás támogatása érdekében, és ezzel a tudatos, helyes nyelvhasználat támogatása.

Leírás
A félév során a hallgatók megismerkednek a holland kiejtés és helyesírás alapvető alapelveivel és a holland nyelvtan legfontosabb szabályaival.

Tematika
1.    A holland nyelv hangjai és betűi
2.    Névmások 1.: személyes és mutató névmások; főnevek névmási helyettesítése.
3.    Névmások 2.: visszaható, kérdő és határozatlan névmások.
4.    Összetett mondatok 1.: szórend és vonatkozó névmások.
5.    Összetett mondatok 2.: kötőszók.
6.    Igeidők 1.: szabályos és rendhagyó igék; a befejezetlen jelen és múlt idő.
7.    Igeidők 2.: a befejezett jelen és múlt idő.
8.    Igeidők 3.: a jövő idő.
9.    A zullen segédige.
10.    Az er szócska
11.    Infinitíves igék te-vel
12.    A feltételes mód

Értékelés
A félév során 3-4 írásbeli számonkérés. Online gyakorlatok.

A kurzus teljesítésének kritériumai
Max. 3 hiányzás, aktív részvétel, ill. minden feladat és vizsga sikeres teljesítése.

Kötelező tananyag
Kiosztmányok

Irodalom
•    Fontein, A., & Pescher-ter Meer, A. (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.
•    Albertné Balázsi, J., Eszenyi, R., Hantosné Reviczky, D., Kis, I., Szalai, E., & Varga, O. (1997). Kis Holland nyelvtan. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.
•    Bouman-Noordermeer, D. et al. (1994) Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. 2de dr. Dick Coutinho
•    Toorn-Schutte, J. van der (1999) Klare taal. Uitgebreide basisgrammatica voor het Nederlands als tweede taal. Boom.
•    Mollay, E. (2008). Basisgrammatica voor studenten Nederlands / A grammatika alapjai néderlandisztika szakosoknak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
•    Struiving, J.P. en Zelenka, E. (red.) (1996) Nederlands grammatica voor beginners. ELT

Code:             BMA-NEDD12-121
Titel vak:         METHODOLOGIE VAN DE TAALWETENSCHAP
Docent:             Roland Nagy
Voertaal:         Nederlands
Opleidingsfase:         Ma 1, 1ste semester
Onderwijsvorm:         werkcollege
Aantal lesuren per week:     2
Studiepunten:         2
Rooster:             dinsdag 11:30-13:00, locaal 102

Leerdoelen
Het doel van het college is om de studenten bekend te maken met de wetenschappelijke methodologie.

Beschrijving
De cursus biedt een kort overzicht van de wetenschapstheoretische achtergrond van taalkundige onderzoeken. Daarnaast leren de studenten ook de belangrijkste structurele en stilistische kenmerken van de taalwetenschappelijke verhandeling kennen door de analyse en het vertalen van korte wetenschappelijke teksten. Ze maken kennis met een aantal elektronische en online bronnen, zoals speciale woordenboeken en taalcorpora. Met behulp van deze bronnen moeten ze (in kleine groepen) bepaalde gerichte opdrachten doen (doelgerichte materiaalverzameling).
Aan het eind van het semester moeten de studenten een beknopte verhandeling inleveren waarin de resultaten van hun minionderzoek gepresenteerd wordt.

Opbouw cursus
Les 1.    Inleiding.
Les 2.    Soorten kennis
Les 3.    De kenmerken van wetenschappelijkheid
Les 4.    De methoden en onderdelen van het wetenschappelijke onderzoek
Les 5.    Taalkundig onderzoek in de 21ste eeuw: het gebruik en exploiteren van elektronische en online bronnen en corpora
Les 6.    Het lezen en bespreken van twee korte artikelen vanuit het tijdschrift Nederlandse taalkunde en Onze Taal
Les 7.    Gedetailleerde analyse en vergelijking van de teksten
Les 8.    Algemene kenmerken van taalwetenschappelijke teksten
Les 9.    Andere elektronische bronnen en hulpmiddelen
Les 10.    Opdrachten met elektronische bronnen
Les 11.    Opdrachten met elektronische bronnen
Les 12.    Het verwerken van de resultaten
Les 13.    Beoordeling van de verhandelingen

Evaluatie
op basis van het uitvoeren van deelopdrachten en de kwaliteit van de aan het eind van de semester ingeleverde verhandeling

Criteria voor een testimonium
•    maximaal 3 gemiste lessen per semester
•    de uitvoering van de deelopdrachten
•    een werkstuk van 4 á 8 blz.

Studiemateriaal
Corpora via inl.nl, Corpus Hedendaags Nederlands

Literatuur
•    Hand-outs
•    Toorn, M. C. van den. (1992). Nederlandse taalkunde (8e geheel herziene uitgave.). Utrecht: Het Spectrum.
•    Pollmann, T. (1999). De letteren als wetenschappen een inleiding. Amsterdam: AUP.
•    Ridley, B. (2003). Wetenschap. (R. Van de Plassche, Trans.). London/New York: Routledge.
•    Kutrovátz, G., Láng, B., & Zemplén, G. (2009). A tudomány határai. Budapest: Typotex.
•    Tiggeler, E. (2004). Schrijfgids voor studenten : eerste hulp bij schrijfproblemen en taalvragen. Den Haag: Sdu.
•    Tijdschriften: Nederlandse taalkunde, Internationale Neerlandistiek, Onze Taal, Ons Erfdeel, Taal en Tongval
•    enz
•    Elektronische woordenboeken: iWNT, iVMNW, iONW, WNT, GVD
•    Lamers, H. (1993). Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? Bussum: Coutinho.
•    Taalcorpora via www.inl.nl

BBN-NED15-311
MODERNE NEDERLANDSE GRAMMATICA EN KLANKLEER

HOORCOLLEGE
Aantal lesuren per week: 3
Kredietpunten: 2
Opleidingsfase (semester): BA 3e semester

Omschrijving
Het doel van het werkcollege is om de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste fonologische regels van Nederlands en de grammaticale eigenschappen en het gebruik van het Nederlandse werkwoord, en daardoor een bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Thematiek:
Les 1.    Inleiding
Les 2.    De klanken en fonologische regels van het Nederlands
Les 3.    De grammatica als taalkundige discipline. Onderdelen van de grammatica.
Les 4.    Soorten werkwoorden: zelfstandige, koppel- en hulpwerkwoorden.
Les 5.    Hulpwerkwoorden van tijd, van aspect, van de lijdende vorm, van de modaliteit, van de causaliteit en ter omschrijving van het gezegde.
Les 6.    Infinitiefconstructies na hulpwerkwoorden en andere hulpwerkwoordachtige werkwoorden met of zonder te voor de infinitief.
Les 7.    Temporele en modale betekenissen van de zou-tijden. Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde werkwoorden.
Les 8.    Transitieve (overgankelijke) en intransitieve (onovergankelijke) werkwoorden. Wederkerende werkwoorden. Onpersoonlijke werkwoorden. Onvervoegde werkwoorden.
Les 9.    Finiete en infiniete (nominale) vormen van het werkwoord. Vorming en gebruik van de nominale vormen.
Les 10.    De lijdende vorm. (Zinnen met er. Zinnen met hulpwerkwoorden.)
Les 11.    De wijzen. Andere (grammatische en lexicale) uitdrukkingsmogelijkheden voor de inhoud van de imperatief en de conjunctief. Stilis¬tische varianten.
Les 12.    Het presens. (Spelling, onregelmatigheden in de vervoeging, de dubbele vormen, de inversie.)
Les 13.    Verschillen tussen het gebruik van het perfectum, het imperfectum en het plusquamperfectum. De keuze van het hulpwerkwoord van tijd in de voltooide tijden.

Criteria voor een testimonium zijn:
•    maximaal 3 gemiste lessen per semester
•    het schrijven van alle toetsen

Evaluatie: schriftelijk door middel van 3-4 over het semester verspreide toetsen

Literatuur:
•    Hand-outs

•    A.M.Fontein-A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
•    Albertné Balázsi, J. et al. (1997) Kis holland nyelvtan. Károli Gáspár Református Egyetem
•    Toorn, M.C. van den (1981) Nederlandse Grammatica. Wolters-Noordhoff
•    Smedts, W. en W. van Belle (1993) Taalboek Nederlands. DNB/Pleckmans
•    Toorn, M.C. van den (1992) Nederlandse taalkunde. 8ste dr. Het Spectrum/Aula

Cursusbeschrijving
NED11-503 Leeslijst voor scriptie

Docent: Roland Nagy
Semester: 2016-2017 Herfst

Doel

 • Opbouwen van de wetenschappelijke achtergrond i.v.m. het eigen scriptieonderwerp
 • Verkenning van de relevante vakliteratuur
 • Samenstellen van een bibliografie met de relevante bronnen
 • Verwerking van de belangrijkste relevante bronnen

Methode en opbouw

 1. M.b.v. hun begeleider verken je de ter beschikking staande vakliteratuur i.v.m. je eigen scriptieonderwerp.
 2. Je stelt een bibliografie samen (APA-stijl) met minimaal 5 monografieën en 5 wetenschappelijke artikelen.
  DEADLINE: 3 oktober 2016
  Andere bronnen zijn natuurlijk ook heel erg welkom (overleg met je begeleider).
 3. Je leest en zelfstandig verwerkt minimaal 6 wetenschappelijke teksten (je hebt dus 2 weken voor een tekst!):
  a.    2 monografieën (je hoeft niet per se het hele boek te verwerken, als er onderdelen zijn die duidelijk irrelevant zijn) en
  b.    4 wetenschappelijke artikelen.
  Omdat artikelen, boeken en boekdelen enz. heel gevarieerd kunnen zijn qua lengte en moeilijkheid, overleg met je begeleider i.v.m. je lijst.
 4. Je schrijft een samenvatting van elke van de 6 teksten (lengte: min. 300 max. 600 woorden).
  In de samenvatting focus op de volgende aandachtspunten en wees beknopt:
  a.    Waar gaat de tekst lijnen over?
  b.    Wat is er belangrijk, bruikbaar enz. i.v.m. je eigen scriptieonderwerp en waarom?
  c.    Wat vind je interessant in de tekst? Wat nieuws heb je ervan geleerd?
  Je stuurt de samenvattingen door per email aan je begeleider.
  DEADLINES:
  Tekst 1.     10 oktober 2016
  Tekst 2.    24 oktober 2016
  Tekst 3.     7 november 2016
  Tekst 4.     21 november 2016
  Tekst 5     5 december 2016
  Tekst 6.     19 december 2016
  Als het om langere teksten gaat, overleg met je begeleider i.v.m. de deadline.
 5. Je voert regelmatig gesprek (max. om de 3 weken) met je begeleider (spreekuur: dinsdag 14:00-15:00 of na afspraak per email)

Tárgy: BBNNED 301 A grammatika alapjai 1.

Előadó: Dr. Varga Orsolya
Ideje:
Helye:

Évközi tanulmányi követelmények:
• Rendszeres, aktív részvétel az órákon, legfeljebb 3 hiányzás.
• Házi feladatok és évközi felmérő dolgozatok megírása
Értékelés: az évközi és év végi felmérő dolgozatokra adott jegyek alapján. Év közben 3 írásbeli felmérőre kerül sor.

1. A holland kiejtés alapszabályai.
2. Igeragozás. Főmondati szórend. Inverzió.
3. Személyes névmások, többesszám.
4. Elváló igekötős igék, birtokos névmás.
5. Többesszám. Névelők használata.
6. Felszólító mód. Modális igék.
7. Jövő idő kifejezése. Perfectum.
8. Melléknévragozás.
9. Névmások (személyes, birtokos, visszaható) és használatuk, prepozíciók.
10-11. Összetett mondatok. Mellérendelés, alárendelés.
12. Év végi felmérő dolgozat.

Kötelező irodalom:

Mollay Erzsébet: Basisgrammatica voor studenten Nederlands. ELTE Eötvös Kiadó. 2008.
A.M. Fontijn& A.Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen
Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht. 1985.
Zelenka Eszter, Jan Pieter Struiving: Nederlandse grammatica voor beginners. 1996.

Facebook