Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Fordításelmélet
NEDD12-301
A kurzus célja: A fordítás mint interdiszciplináris tudomány és mint alkalmazott nyelvészet alapvető irányzatainak, elméleteinek, korszakainak ismertetése, bevezetés a fordításelméletek történetébe.
Témái: Az ekvivalencia fogalma, megvalósíthatósága, a fordítás kapcsolata a pszicholingvisztikával, a szociolingvisztikával, a pragmatikával, a fordítás mint kulturális praxis. A fordítás funkciója, folyamata, végterméke, a fordítás segédeszközei, az explicitációs stratégiák, a stílus, a norma.
A kurzus nyelve magyar és holland.

Évközi tanulmányi követelmények:
• Referátumok megtartása
• Rendszeres, aktív részvétel az órákon, legfeljebb 3 hiányzás
Értékelés: szóbeli vizsga

1.Bevezetés: Langue/parole. A fordítói tevékenység jellege, fordítói kompetenciák. (Bart & Rákos szerk. Géher-cikk)
A fordítástörténet kezdetei (Cicero, Szt Jeromos, Luther)
2. Szó alatti komponensek: hangok, morfémák. (Jakobson)
3. Szemantika. Nyelvészeti fogalmak. Szómezők, konnotáció. (Kiefer, Hárompercesek: 109-110. Kosztolányi 495-533)
4.. Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben. (Langeveld, Eco 32-62, Ford. tud. 1999/2, 2000/2 Lendvai, Forgács)
5. Fordítási technikák. Fordíthatóság-fordíthatatlanság. Reáliák. (Grit, Ford. tud. 2007/2, 2000/1 Mujzer-Varga, Valló)
6. A szavakon túl. A mondaton túl: kontextus és regiszter. (Hárompercesek: Mondattan 77-79. A magyar szórend 215-217. Kenesei 90-109)
7. Szövegstruktúra: kohézió, koherencia. Szövegfunkciók. (Hárompercesek: Leleményes reklámszövegek 189, Reklám és nyelvtan 191)
8. Fordításelmélet és szociolingvisztika. (Ízlések és szabályok: 19-22. Prédikál és szónokol: 30-41)
9. Fordításelmélet és pragmatika: preszuppozíciók, beszédaktusok, implikatúrák. (Hárompercesek: Előfeltevések 106-107. Pragmatika 104-106. Szegedy Maszák 11-28, 202-250)
10. Fordításelmélet és pszicholingvisztika. (Kenesei 193-218, Pinker 231-260)
11. Explicitációs stratégiák. Stílus, norma. (Ford.tud. 2010/2, 1999/2 Robin, Klaudy)

Kötelező és ajánlott irodalom:
Albert Sándor Fordítás és filozófia. 2003, Tinta Könyvkiadó.
Albert Sándor A szöveghűségről – filológiai megközelítésben. In: Bárdosi V. (szerk.) Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 9-17.
Bart I. & Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. 1981, Budapest: Gondolat.
Bart István, Klaudy Kinga (szerk) A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. 1985, Budapest: Tankönyvkiadó 15-21. [Jakobson: Fordítás és nyelvészet]
Eco, U.: Mouse or rat? Translation as negotiation. 2003, London: Weidenfeld & Nicolson. 32-62. [Losses and gains]
Fawcett, P.: Translation and Language. 1997, Manchester:St. Jerome Publishing.
Józan Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Balassi Kiadó.
Józan et al. (szerk.) Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig. Budapest: Balassi 2007. [7-21, 21-35, 119-150, 167-183, 319-338, 399-417]
Kálmán László & Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. 1999, Budapest: Osiris I/1,4,5. III/11, 12, 13.
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. 2000, Budapest: Corvina. 90-109. [Mondatok, Jelentések]; 193-218. [Beszéd és gondolkodás, Nyelv és megismerés]
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina 13-54.
Klaudy Kinga: Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe Budapest: Scholastica 1997.
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. 495-533. [A fordításról és ferdítésről] Budapest: Osiris 2002.
Langeveld, A. Vertalen wat er staat. Amsterdam: Arbeiderspers 1986.
Lénárd Sándor: Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában. 2003, Budapest: Typotex. 47-145. [Hét nap bábeliül (meg egy nyolcadik)]
Naaijkens, T. et al. (eds.) Denken over vertalen. Een tekstboek over vertaalwetenschap. 2004, Utrecht: Uitgeverij Vantilt.
Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol. Budapest: Magvető. 2008.[30-41]
Ízlések és szabályok. Budapest: Magvető. 2003.
N. Kovács T. (szerk.) A fordítás mint kulturális praxis. 133-169. [Niranjana: A szövegek és a kultúrák reprezentálása: Fordításelmélet és etnográfia]
Pinker, S.: A nyelvi ösztön. 1999, Budapest: Typotex. 231-260. [Bábel tornya]
Steiner, G. Bábel után. Nyelv és fordítás. Budapest: Corvina 2005. 1-45. [A megértés mint fordítás]
Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon. Pozsony: Kalligram 2008. 11-28., 202-250.
Varga Orsolya: Párhuzamos fordítórajzok. Műfordítás-szemlélet magyarországon és Hollandiában a 20. század első felében. Eötvös Kiadó 2012.

A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei.
Forgács Erzsébet: Az ambiguitás mint szövegkonstituáló elem. A nyelvi játékok fordíthatóságáról. 2000/2 24-33.
Klaudy Kinga: Az explicitációs hipotézisről. 1999/2 5-22.
Lendvai Endre: Verbális humor és fordítás. 1999/2 33-42.
Mujzer-Varga Krisztina: A reáliafogalom változásai. 2007/2.
Pollmann Teréz: A fordítói kompetencia elemei a fordítóképzésben. 2004/1.
Robin Edina: Explicitáció a lektorált fordításokban – az explicitáció mint szerkesztési művelet. 2010/2.
Valló Zsuzsa: A fordítás pragmatikai dimenziói és a kulturális reáliák. 2000/1. 34-47.

Facebook