Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Nieuws

Verklaring

Közlemény – Announcement – Verklaring

Az ELTE BTK Néderlandisztika Tanszék testületileg csatlakozik a figyelemfelhívó szolidaritási és információs sztrájknaphoz, amit az ELTE Társadalomtudományi Karának (TáTK) oktatói és hallgatói hirdettek meg „a felsőoktatás autonómiáját és az akadémiai tanszabadságot érintő sorozatos beavatkozások, gazdasági átalakítások, valamint a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak beszüntetése ellen”. A mai napon minden órán megkülönbözetett figyelmet fogunk fordítani az felsőoktatás autonómiájára, a társadalmi nemek helyzetére és a kritikus gondolkodás fontosságára. Ezzel is kívánjuk kifejezni az ELTE Társadalomtudományi Karán működő, akkreditált „Társadalmi nemek tanulmánya” mesterszak melletti szolidaritásunkat.

De Vakgroep Nederlands aan de ELTE BTK neemt unaniem deel aan de bewustmakende solidariteits- en informatie protestdag aangekondigd door de Faculteit Sociale Wetenschappen van de ELTE tegen de “reeks interventies en economische alteraties met betrekking tot de autonomie van hoger onderwijs en academische vrijheid, en het verbod op de MA Genderstudies”. Deze dag zullen we buitengewone aandacht schenken aan de onderwerpen van de autonomie van het hoger onderwijs, genderaspecten van ons vakgebied en het belang van kritisch denken. Hiermee willen we onze solidariteit tonen met de volledig geaccrediteerde MA-opleiding genderstudies aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de ELTE.

The Department of Dutch Studies of the ELTE BTK unanimously joins the awareness-raising solidarity and information protest announced by the Social Sciences Faculty of the ELTE against the “series of interventions regarding the autonomy of higher education and academic freedom, economic alterations, and the banning of the MA Gender Studies”. This day we will show exceptional attention to the subjects of the autonomy of the higher education, gender aspects of our field and the importance of critical thinking. With this we wish to show our solidarity with the the fully accredited MA degree program in Gender Studies at the Faculty of Social Studies of the ELTE.

ELTE BTK Néderlandisztika Tanszék
Vakgroep Nederlands aan de ELTE BTK
Department of Dutch Studies of the ELTE BTK

Lees meer

eltecimer1De studie Neerlandistiek aan de Eötvös Universiteit is opgericht in de jaren zestig. Het hoofddoel van de vakgroep is om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur te onderwijzen en te onderzoeken. Het gaat om de taal, cultuur en literatuur van twee landen: Nederland en Vlaams België.

De Vakgroep Neerlandistiek (vroeger ook wel Centrum voor Nederlandse Studies genoemd) bestaat sinds 1992 en maakt deel uit van het Instituut voor Germaanse Studies. Terwijl vroeger het accent van de opleiding slechts op de studie van de taal lag, heeft het programma zich tot een volwaardige vijfjarige taal- en cultuurstudie ontwikkeld aan het eind waarvan de studenten een scriptie moeten schrijven en een slotexamen moeten afleggen

Sinds 2006 is het bachelorprogramma ook hier ingevoerd en duurt drie jaar. Nadat de studenten aan het eind van het derde jaar hun scriptie hebben geschreven en het slotexamen hebben afgelegd, verkrijgen ze een Bachelordiploma in de Nederlandse taal- en letterkunde.

Het Masterprogramma is vanaf 2009 ingevoerd en duurt 2 jaar.

Voor degenen die na hun studie graag Nederlandse les willen geven, bestaat sinds 2016 ook de mogelijkheid een lerarendiploma te halen. De lerarenopleiding duurt 6 jaar.

De opleiding Nederlands kan ook in het kader van een tweejarige minorvak worden gevolgd.

 

De studie Neerlandistiek bestaat onder meer uit de volgende onderwerpen:
  • Talaverwerving (spreken, schrijven, corresponderen).
  • Geschiedenis en cultuur van de Lage Landen.
  • Taalkunde (van descriptieve grammatica en taalbeschouwing tot taalgeschiedenis en sociolinguistiek)
  • Literatuur van de Lage Landen (vanaf de middeleeuwen tot nu)
  • Vertalen en tolken (in de masterfase)

STAFF 2018 10 24 (1778 x 1190)

De docenten die werkzaam zijn aan de vakgroep houden zich ook bezig met onderzoek. Dr. Judit Gera doet vergelijkend onderzoek op het gebied van Nederlandse kunst en cultuur. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met culturele analyse. Dr. Orsolya Réthelyi heeft haar proefschrift over Maria van Hongarije (1505-1558) en het koninginnenhof geschreven. Tegenwoordig onderzoekt zij de interactie tussen het vorstelijke hof en de stad in de vroegmoderne periode, met aandacht op ceremonieel en literaire productie. Dr. Orsolya Varga  houdt zich bezig met vergelijkende vertaalgeschiedenis. Dr. Roland Nagy heeft zijn proefschrift geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse leenfonemen. Nu doet hij vooral onderzoek naar toegepaste fonetiek. Drs. Janina Vesztergom doet onderzoek op het gebied van moderne letterkunde en zij is bezig met een proefschrift over de Engelse schrijver, Julian Barnes.
 
Papers in Dutch studies (Néderlandisztikai Füzetek) is een serie publicaties van de vakgroep Nederlands. Dit is een van de fora waar de leden van de vakgroep hun wetenschappelijke bevindingen op uitbrengen. Vertalingen en andere publicaties zijn zowel al in literaire en culturele tijdschriften als in boekvorm verschenen.

Nederlandse literatuur maakt deel uit van het PhD onderwijs aan de ELTE. De vakgroep Nederlands begeleidt een aantal studenten die hun PhD aan het doen zijn op het gebied van moderne literatuur.

De vakgroep maakt ook gebruik van een elektronische maillijst, die ervoor bedoeld is om het persoonlijke contact te vergemakkelijken, informatie uit te wisselen en te verspreiden voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in de studie Nederlands en op de hoogte willen worden gehouden van Vlaamse en Nederlandse culturele activiteiten in Hongarije.

Zoeken

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Gera Judit

Gera Judit

Professzor / Professor / Professor
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Vesztergom Janina

Vesztergom Janina

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Jelle Zoon

Jelle Zoon

Anyanyelvi lektor / Lector / Lector
Yona Bleijenburg

Yona Bleijenburg

Gyakornok / Stagiair / Trainee
Eline Claessens

Eline Claessens

Gyakornok / Stagiair / Trainee
Ellen Decoster

Ellen Decoster

Diákasszisztens / Studentassistent / Student assistant