ELTE Néderlandisztika Tanszék

Általános tudnivalók

 A szakirány felelőse: Prof. Dr. Gera Judit egyetemi tanár.

A néderlandisztikai major szakirány a germanisztika alapszakon belül működik. A szakra közvetlenül lehet jelentkezni emelt szintű német vagy angol érettségivel. Mint minden más szakirány, a néderlandisztika is alapozó modulokra, szakmai törzsmodulokra és differenciált szakmai anyagra épül, ehhez járulnak egyéb, szabadon választható szakmai ismeretek 60 kredit értékben, melyből 50 kredit valamely a szakirányon belüli specializáció, program vagy a szakon belül más szakirányon működő specializáció vagy a második szak szakterületeit megismertető specializáció, további 10 kredit pedig a tanárképzés alapozását szolgáló modullal vagy szabadon választott tárgyakkal szerezhető meg (e szabadon választott tárgyakat a hallgatók a BTK illetve az intézmény kínálatából választhatják további megkötés nélkül).

Az alapozó modulba a képzési terület és a képzési ág közös stúdiumai kerültek: a bölcsészettudományi modulba tartozik a „Filozófiatörténet” a filozófia alapvető kérdéseit filozófiatörténeti megközelítésben tárgyaló kurzus, valamint általános bölcsésztárgyak („Kommunikáció-retorika” és választhatóan a „Könyvtárhasználat” vagy „Informatika”) ismereteanyaga, a modern filológiai modulban „A nyelvtudomány alapjai” a nyelvtudomány általános kérdéseinek bevezető jellegű tárgyalása, „Az irodalomtudomány alapjai” az irodalomtudomány általános problémáinak, területeinek, fogalmainak bevezető jellegű bemutatása.

A szakmai törzsmodulok részét képezik az alapszak közös stúdiumai: „A germán nyelvek és kultúrák” kurzus bemutatja a germanisztikába sorolt nyelvek és kultúrák általános jellemzőit, különös tekintettel a választott nyelvre ill. nyelvcsoportra.

A differenciált szakmai anyag szakirányok szerint tagolódva nyújt nyelvi és kulturális, nyelvészeti, irodalomtudományi és irodalomtörténeti, kultúra-és médiatudományi ismereteket, valamint választható szakképzési ismereteket, melyek a szakirányok sajátosságainak, a hallgatók későbbi életpályájának illetve a mesterképzésre való előkészítés igényeinek megfelelően sokrétű és sokrétűen hasznosítható ismereteket nyújtanak és készségeket fejlesztenek. A differenciált szakmai anyag alapozó modulja nyelvgyakorlatokat nyújt az adott nyelv ismeretének elmélyítése, finomítása illetve elsajátítása céljából, és kulturális ismereteket közvetít a választott nyelvet beszélő közösség kultúrájának és történetének közvetítésével. E modul a nyelvi záróvizsgával (alapvizsgával) zárul. A szakmai törzsmodulok nyelvi tárgya a nyelvi alapvizsga utáni nyelvi differenciálás, elmélyítés feladatát tölti be, és felkészít a választható szakképzési ismereteket nyújtó tárgyakra. A „Nyelvészeti ismeretek” tárgy leíró nyelvészeti alapismereteket nyújt a választott szakirány nyelvére vonatkoztatva (fonetika, fonológia, morfológia, szintakszis, szövegnyelvészet, stilisztika, pragmatika stb.), az „Irodalmi ismeretek” a választott szakirány irodalmának történeti áttekintése, irodalmi szövegelemzés, irodalom és kultúra viszonyának tárgyalása révén alapvető irodalomtudományi ismereteket és készségeket közvetít. A „Kultúra- és médiatudományi ismeretek” tantárgy általános kultúratudományi ismereteket nyújt, bevezet a kultúra- és médiatudományi alapismeretekbe, a választott nyelvterület kultúrája rendszerének tagolódásába, a kulturális diszkurzustípusokba, kultúra és kommunikáció, irodalom és medialitás, írott és vizuális kultúra kérdésköreibe. A „Választható szakképzési ismeretek” tantárgy egy témában való elmélyülés céljából szabadon választható az intézet illetve egyes tanszékek által felkínált választékból a differenciált szakmai anyag lezárásaként. A szabadon választott szakképzési ismereteket nyújtó tárgy egyaránt szolgál az első négy szakmai törzsmodul egyikének folytatásaként és készít fel a szakirányon (ill. adott esetben a szakon belül más szakirányon működő specializáción) belül felkínált specializációk egyikére. Az egyes szakirányokon felkínálható összes szabadon választható szakképzési ismereteket nyújtó tárgyak felsorolását a táblázatok tartalmazzák (egy-egy félévben nem szükségszerűen hirdetünk meg minden választható tárgyat, hanem az igények és a lehetőségek szerint a hallgatók mindig az adott félévben meghirdetett választható szakképzési ismeretek kínálatából választanak). 

Az adott alapszak elvégzéséhez szükséges (de nem elégséges) első három képzési szakasz kiegészítéseként 50 kredites specializáció választandó az adott szakirányon, a szakon belül más szakirányon működő specializáció vagy a második szak szakterületi ismereteiből. A specializációk kiegészítik és elmélyítik az adott szak/szakirány keretében megszerzett ismereteket, s ezzel előkészíthetik a mesterképzés egyes ágait, így lehetővé teszik egy adott szakterület mélyrehatóbb tanulmányozását (pl. fordítás, tolmácsolás, nyelvészet, irodalomtudomány, kultúratudomány, pragmatikus művelődéstudomány stb.) illetve a képzési célban megjelölt területek munkaerőpiaci elvárásainak megfelelő gyakorlati ismereket nyújtanak (pl. szaknyelvi specializáció, holland/flamand médiaismeret, országismeret stb.), vagy bevezetnek más alapszak illetve szakirány ismereteibe, s ezáltal lehetőséget teremtenek esetleges későbbi kétszakosságra. 

A 180 kredites képzésbe beletartozik 10 kredit értékben szabadon választható tantárgy, ezt a hallgató a szakképzettsége számára előnyös, az ELTE-n a bölcsészettudományok területén vagy más tudományterületeken meghirdetett kurzusokból válogathatja össze. Amennyiben tanárszakot kíván végezni a mesterképzésben, akkor ezt a 10 kreditet a pedagógiai-pszichológiai területen szerezheti meg.


Újra megújult a Néderlandisztika Ba alapképzése. részben a 2015-es módosítások óta szerzett tapasztalatok alapján részben a tövényi változásoknak való megfelelés miatt a 2017-es őszi félévtől megújult alapképzéssel várjuk a hallgatókat. A változások röviden a következőképpen jellemezhetők:

  •  A képzés egészében a kreditek eloszlása kiegyenlítettebbé vált.  Megszűntek az 1-2 kredites tárgyak.
  • Az óraszámok eloszlása is kiegyenlítettebbé vált, egy-két nyelvóra kivételével megszűntek a három tanórás tárgyak.
  • A képzés gerincét továbbra is a nyelvoktatás adja, amely a tanulmányok kezdetétől a végéig magas órszamban vannak jelen.
  • Az előfeltételek rendszere logikusabbá és átláthatóbbá vált.

 

Az alábbi táblázat a tanulmányaikat a 2017-2018-as tanévben megkezdő diákokra érvényes.

Kód BBN- Tantárgy Félév és heti óraszám Típus Értékelés Kredit Előfeltétel
Differenciált szakmai ismeretek
a. Alapozó képzés (22 kredit)
Nyelvgyakorlat (14 kredit)
NED11-101 Nyelvgyakorlat 1. 1 8 G k 7  
NED11-102 Nyelvgyakorlat 2.  2 8 G k 7 NED11-101
Diszciplináris bevezető tárgyak
NED17-141 Kultúrtörténet 1 2 K k 4  
NED17-142 Akadémiai kompetenciák 1. 2 2 K k 4 NED11-101
Nyelvi alapvizsga (0 kredit)
NED-001 Nyelvi alapvizsga holland nyelvből* 2 0 V k 0 (NED11-102, -302)
b. Törzsképzés (80 kredit)
Nyelvi ismeretek (19 kredit)
NED15-201 Nyelvgyakorlat 3. 3  6 G k 7 NED-001
NED15-202 Nyelvgyakorlat 4.  4  6 G k 7 NED15-201
NED15-203 Nyelvgyakorlat 5.  5  3 G k 5 NED15-202
Nyelvészeti ismeretek (18 kredit)
NED-301 A grammatika alapjai 1. 1 2 G k 4  
NED11-302 A grammatika alapjai 2.  2 2 G k 4 (NED-301)
NED15-311 Modern holland nyelvtan és hangtan  3 2 K k 5 NED-001
NED15-312 Bevezetés a holland nyelvészetbe  4 2 K k 5 NED-001, (NED15-311)
Irodalmi ismeretek (20 kredit)
NED17-401 Modern holland-flamand irodalom (előadás) 3  2 K k 5 NED-001, (NED17-142), =NED17-402
NED17-402 Modern holland-flamand irodalom (gyakorlat) 3  2 G k 5 =NED17-401
NED17-411 Régi németalföldi irodalom (előadás) 4  2 K k 5 NED17-142, =NED17-412
NED17-412 Régi németalföldi irodalom (gyakorlat) 4  2 G k 5 =NED17-411
Szakképzési ismeretek 1. (10 kredit)
NED17-501 Akadémiai kompetenciák 2.
3  2 G k 3 NED-001, NED17-142
NED11-502 Kultúra-és médiatudományi ismeretek 1. 4  2 K k 3 NED15-201
NED15-503 Szakdolgozati olvasólista 5  2 kon. k 4 NED15-202
Szakképzési ismeretek 2. (13 kredit)
NED17-601 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 2. 5  2 K k 5 NED15-202
NED-602 Nyelvgyakorlat 6.  6  3 G k 4 NED15-203
NED11-603 Szakdolgozati szeminárium  6  2 G k 4 (NED17-503)
Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek
Specializáció: Néderlandisztikai haladó szakirányú modul (50 kredit)
NED15-701 Szótárhasználat és szókincsbővítés 3 2 G kv 5 NED-001
NED15-711 Fordítási gyakorlat  4 2 G kv 5 NED15-201
NED15-712 Összehasonlító országismeret  5 2 G kv 5 (NED15-202)
NED-720 Néderlandisztika kutatói műhely  5 2 G kv 5 (NED15-202)
NED17-722 Alapszintű üzleti kommunikáció  5-6 3 G kv 5 (NED15-203)
NED15-731 Specializációs gyakorlat 1.  5-6 2 G kv 5 (NED15-202)
NED15-741 Specializációs gyakorlat 2.  5-6 2 K kv 5 (NED15-202)
NED15-751 Specializációs gyakorlat 3.  5-6 2 G kv 5 (NED15-202)
NED15-761 Specializációs gyakorlat 4.  5-6 2 G kv 5 (NED15-202)
NED15-762 Modern nyelvszemlélet  5-6 2 G kv 5 (NED15-202)
Záródolgozat és szakzárás (4 kredit)
NED17-SZD Szakdolgozat
(egyéni szakdolgozati felkészülés)
6 0 EF k 4 (NED17-603)
  Záróvizsga 6 0 Z k 0 (Szakdolgozat)
               
  Összes óra és kredit specializáció nélkül:   896     106  
  Összes óra és kredit specializációval:   1190     156  
G: gyakorlat; K: kollokvium; V: vizsga; EF: egyéni felkészülés; Z: záróvizsga; kon.: konzultáció

 

 

 

 

Korábban már megújult a Néderlandisztika Ba alapképzése a 2015-ős őszi félévtől. Az akkori változások röviden a következőképpen jellemezhetők:

  • A nyelvoktatás még nagyobb szerephez jut a képzésben (elsősorban a képzés második felében), és a törzsképzés részévé válik. Az idők során kialakult egyértelmű tapasztalatunk, hogy a néderlandisztikai alapképzés gerincét a nyelvoktatás kell, hogy adja, hiszen a magas szintű nyelvtudás biztosítja a tárgyi tartalmak átadását. Az eddigi tantárgyi felépítésben a nyelvórák száma nagymértékben lecsökkent a 4-6 félévben, ami a képzés első felében elért nyelvi szint hatékony továbbfejlesztésének nem kedvezett. Jóllehet a specializációs tárgyi modulban voltak nyelvórák az 5-6 félévben, ezeket azonban azok a hallgatók, akik más szakon minort vettek fel, csak extra kreditként látogathatták. Jelen tervezetben a nyelvórák a képzés egészében a kötelező törzstárgyak részét képezik, így a néderlandisztikai specializációt nem hallgatók is részt vesznek rajtuk.
  • A kötelezően választható szakmai ismeretek Komparatisztika A és B moduljait, melyek csupán egyetlen tárgyban különböztek, összevontuk egyetlen kötelező modulba. A tapasztalat azt mutatta, hogy a kétféle modul nem kínált valódi választást a hallgatóknak, ugyanakkor adminisztratív szempontból bonyolultabbá tette a tantárgyi rendszert.
  • Az 5. és 6. félévben két-két tárgyat – melyek korábban határozott tartalmú irodalmi, nyelvészeti és fordítási tárgyak voltak – Specializációs gyakorlattá alakítottunk át. A változtatás célja a képzés utolsó szakaszának színesebbé és dinamikusabbá tétele. Tapasztalatunk szerint az a korábban az osztatlan képzésben meglévő rugalmasság és diverzitás, melyet nagyrészt az ún. „speckolok” hordoztak, a Bölcsészkar egyik legfőbb erőssége. A bolognai rendszerben e tárgyak egy része határozott címmel és tartalommal lett megtöltve. Jelen változtatásunk célja, hogy e korábban már jól bevált, nyitottabb tárgytípusnak újra helyet biztosítsunk a képzésben, hiszen ez az oktatási forma oktató és diák számára egyaránt motiváló.

 

Az alábbi táblázat a tanulmányaikat a 2015-2016-os tanévben megkezdő diákokra érvényes.

(A kurzus nevére kattintva hamarosan elérhető holland nyelven a tantárgyleírás [a funkció szerkestés alatt!!!])

Kód BBN- Tantárgy Félév és heti óraszám Típus Értékelés Kredit Előfeltétel
1 2 3 4 5 6
Differenciált szakmai ismeretek
a. Alapozó képzés
Nyelvgyakorlat
NED11-101 Nyelvgyakorlat 1. 8           G k 7  
NED11-102 Nyelvgyakorlat 2.   8         G k 7 NED11-101
Kulturális és akadémiai ismeretek
NED11-141 Kultúrtörténet 2+1           K k 4  
NED15-142 Akadémiai kompetenciák 1.   2+1         K k 4 (NED11-101)
NED-001 Nyelvi alapvizsga   0         V k 0 (NED11-102, -302)
b. Törzsképzés
Nyelvi ismeretek
NED15-201 Nyelvgyakorlat 3.     6       G k 7 NED-001
NED15-202 Nyelvgyakorlat 4.       6     G k 7 NED15-201
NED15-203 Nyelvgyakorlat 5.         3   G k 5 NED15-202
Nyelvészeti ismeretek
NED-301 A grammatika alapjai 1. 2+1           G k 4  
NED11-302 A grammatika alapjai 2.   2+1         G k 4 (NED-301)
NED15-311 Modern holland nyelvtan és hangtan     2+1       K k 5 NED-001
NED15-312 Bevezetés a holland nyelvészetbe       2+1     K k 5 NED-001
Irodalmi ismeretek
NED15-401 Modern holland-flamand irodalom 1.     2+1       K k 5 NED-001, (NED15-142), =NED-402
NED-402 Modern holland-flamand irodalom 2.     2+1       G k 4 =NED15-401
NED15-411 Régi németalföldi irodalom 1.       2+1     K k 5 NED15-142, =NED-412
NED-412 Régi németalföldi irodalom 2.       2+1     G k 5 =NED15-411
Kultúra- és médiatudományi ismeretek
NED15-501 Akadémiai kompetenciák 2.
    2       G k 3 NED-001, NED15-142
NED11-502 Kultúra-és médiatudományi ismeretek 1.       2     G k 3 NED15-201
NED15-503 Szakdolgozati olvasólista         0   G k 4 NED15-202, -502
Szakképzési ismeretek
NED15-601 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 2.         2+1   G     NED15-202
NED-602 Nyelvgyakorlat 6.         2+1   G kv 5 NED15-203
NED11-603 Szakdolgozati szeminárium           2+1 G kv 5 NED15-503
Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek
Specializáció: Holland nyelv és irodalom
NED15-701 Szótárhasználat és szókincsbővítés      2+1       G v 5 NED-001
NED15-711 Fordítási gyakorlat        2+1     G v 5 NED15-201
NED15-712 Összehasonlító országismeret          2+1   G v 5 (NED15-202)
NED11-721 Alapszintű üzleti kommunikáció 1.         2+1   G v 5 NED15-202
NED15-722 Alapszintű üzleti kommunikáció 2.           2+1 G v 5 NED15-721
NED15-731 Specializációs gyakorlat 1.          2+1   G v 5 (NED15-202)
NED15-741 Specializációs gyakorlat 2.          2+1   K v 5 (NED15-202)
NED15-751 Specializációs gyakorlat 3.           2+1 G v 5 (NED15-203)
NED15-761 Specializációs gyakorlat 4.           2+1 G v 5 (NED15-203)
NED15-762 Modern nyelvszemlélet           2+1 G v 5 (NED15-203)
Záró szakasz
NED-901 Szakdolgozat             D k 4 (∑)
NED-902 Zárószigorlat             Z k 0 (NED-901)
  Összes óra és kredit specializáció nélkül: 12+2 12+2

16+4

14+3 6+3 4+1     106  
  Összes óra és kredit specializációval: 12+2 12+2 14+3 16+4 12+6 14+6     156  
G: gyakorlat; K: kollokvium; V: vizsga; D: záródolgozat; Z: záróvizsga

 ** azonos félévben nem ismételhető!
G=gyakorlati jegy, K=kollokvium, V=vizsga, Sz=szigorlat
k=kötelező tanegység, kv=kötelezően tanegység, v=választható tanegység
Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.
Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamosan felveendő.

 

Az alábbi táblázat a tanulmányaikat a 2011-2012-es tanévben megkezdő diákokra érvényes.

(A kurzus nevére kattintva hamarosan elérhető holland nyelven a tantárgyleírás [a funkció szerkestés alatt!!!])

Kód BBN- Tantárgy Félév és heti óraszám Típus Értékelés Kredit Előfeltétel
1 2 3 4 5 6
Differenciált szakmai ismeretek
a. Alapozó képzés
Nyelvgyakorlat
NED11-101 Nyelvgyakorlat 1. 8           G k 7  
NED11-102 Nyelvgyakorlat 2.   8         G k 7 NED11-101
Kulturális ismeretek
NED11-141 Kultúrtörténet 1. 2+1           K k 4  
NED11-142 Kultúrtörténet 2.   2+1         K k 4 (NED11-141)
NED-001 Nyelvi alapvizsga   0         V k 0 (NED11-102, -302)
b. Törzsképzés
Nyelvi ismeretek
NED-201 Nyelvi ismeretek 1.     6       G k 7 NED-001
NED-202 Nyelvi ismeretek 2.       6     G k 7 NED-201
Nyelvészeti ismeretek
NED-301 A grammatika alapjai 1. 2+1           G k 4  
NED11-302 A grammatika alapjai 2.   2+1         G k 4 NED-301
NED-311 A mai holland nyelv rendszere 1.     2+1       K k 5 NED-001
NED-312 A mai holland nyelv rendszere 2.       2+1     K k 5 NED-311
Irodalmi ismeretek
NED-401 Modern holland-flamand irodalom 1.     2+1       K k 5 NED-001, (NED11-142), =NED-402
NED-402 Modern holland-flamand irodalom 2.     2+1       G k 4 =NED-401
NED-411 Régi németalföldi irodalom 1.       2+1     K k 5 NED11-142, =NED-412
NED-412 Régi németalföldi irodalom 2.       2+1     G k 5 =NED-411
Kultúra- és médiatudományi ismeretek
NED-501 Kultúra-és médiatudományi ismeretek 1.     2       G k 3 NED-001, (NED11-142)
NED11-502 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 2.       2     G k 3 NED-501
NED11-503 Szakdolgozati olvasólista         0   G k 4 NED11-202
NED11-504 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 3.           2 G k 4 (NED11-502)
Választható szakképzési ismeretek I. Komparatisztika A.
NED11-601 Nyelvi diverzitás         2+1   G kv 5 NED-202
NED-602 Összehasonlító országismeret A.         2+1   G kv 5 NED-202
NED11-603 Szakdolgozati szeminárium           2+1 G kv 5 NED-503
Választhatő szakképzési ismeretek II. Komparatisztika B.
NED11-611 Irodalmi és kulturális recepció         2+1   G kv 5 NED-202
NED-612 Összehasonlító országismeret B.         2+1   G kv 5 NED-202
NED11-613 Szakdolgozati szeminárium           2+1 G kv 5 NED- 503
Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek
Specializáció: Holland nyelv és irodalom
NED-701 Fordítási gyakorlat       2+1     G v 5 NED-001
NED-711 Nyelvgyakorlat 1.         2+1   G v 5 NED-001, NED-202
NED11-712 Nyelvgyakorlat 2.           2+1 G v 5 NED-711
NED11-721 Alapszintű üzleti kommunikáció 1.         2+1   G v 5 NED-001, NED-202
NED-722 Alapszintű üzleti kommunikáció 2.           2+1 G v 5 NED11-721
NED-731 Szakszövegfordítás           2+1 G v 5 NED-001, NED-202
NED11-741 Szótárhasználat és szókincsbővítés     2+1       K v 5 NED-001
NED11-751 Modern nyelvszemlélet           2+1 G v 5 NED-001, NED-312
NED11-761 Novellaelemzés         2+1   G v 5 NED-001, NED-202
NED11-762 Fordítás hollandra           2+1 G v 5 NED-001, NED-202
Záró szakasz
NED-901 Szakdolgozat             D k 4 (∑)
NED-902 Zárószigorlat             Z k 0 (NED-901)
  Összes óra és kredit specializáció nélkül: 12+2 12+2

16+4

14+3 6+3 4+1     106  
  Összes óra és kredit specializációval: 12+2 12+2 14+3 16+4 12+6 14+6     156  
G: gyakorlat; K: kollokvium; V: vizsga; D: záródolgozat; Z: záróvizsga

 

A lista letölthető pdf formátumban is: 

 

A Néderlandisztika Ba általános bevezető kurzusok tanegységlistája (14 kredit)

Kód Tantárgye neve Félév Típus  Értékelés Óraszám Kredit
I. Alapozó ismeretek  
A) Általános értelmiségképző tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen  
XFI11-101 Filozófiatörténet 1 K k 30 4
Összesen: 30 4
B) Alapozó elméleti ismeretek  
1. Alapozó elméleti ismeretek a modern filológia képzési ágban  
FLN11-101 A neyelvtudomány alapjai 1 K k 30 3
FLI11-101 Az irodalomtudomány alapjai 1 K k 30 3
Összesen: 60 6
2. Az alapszak nyelvi és kulturális területeit áttekintő ismeretkörök  
GER11-101 Germán nyelvek és kultúrák 2 K+konz. k 45 4
Összesen: 45 4

 

A tanulmányaikat 2011/12-es tanév előtt megkezdett hallgatókra vonatkozó kurzuslista.

Kód BBN- Tantárgy Félév és heti óraszám Típus Értékelés Kredit Előfeltétel
1 2 3 4 5 6
Differenciált szakmai ismeretek
a. Alapozó képzés
Nyelvgyakorlat
NED-101 Nyelvgyakorlat 1. 8           G k 6  
NED-102 Nyelvgyakorlat 2.   8         G k 6 101
Kulturális ismeretek
NED-141 Kultúrtörténet 1. 3           K k 4  
NED-142 Kultúrtörténet 2.   3         K k 4 141
NED-001 Nyelvi alapvizsga   0         V k 0 (102, 302)
b. Törzsképzés
Nyelvi ismeretek
NED-201 Nyelvi ismeretek 1.     6       G k 7 001
NED-202 Nyelvi ismeretek 2.       6     G k 7 201
Nyelvészeti ismeretek
NED-301 A grammatika alapjai 1. 3           G k 4  
NED-302 A grammatika alapjai 2.   3         G k 5 301
NED-311 A mai holland nyelv rendszere 1.     3       K k 5 001
NED-312 A mai holland nyelv rendszere 2.       3     K k 5 311
Irodalmi ismeretek
NED-401 Modern holland-flamand irodalom 1.     3       K k 5  
NED-402 Modern holland-flamand irodalom 2.     3       G k 4 =401
NED-411 Régi németalföldi irodalom 1.       3     K k 5  
NED-412 Régi németalföldi irodalom 2.       3     G k 5 =411
Kultúra- és médiatudományi ismeretek
NED-501 Kultúra-és médiatudományi ismeretek 1.     2       G k 3 001, 142
NED-502 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 2.       2     G k 4 501
NED-503 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 3         2   G k 4 502
NED-504 Kultúra- és médiatudományi ismeretek 4.           2 G k 4 503
Választható szakképzési ismeretek I. Komparatisztika A.
NED-601 A holland és a flamand nyelv külömbségei         3   G kv 5  
NED-602 Összehasonlító országismeret A.         3   G kv 5  
NED-603 Holland-flamand irodalmi párhuzamok           3 G kv 5  
Választhatő szakképzési ismeretek II. Komparatisztika B.
NED-611 Holland-magyari irodalmi kapcsoaltok         3   G kv 5  
NED-612 Összehasonlító országismeret B.         3   G kv 5  
NED-613 Holland-flamand irodalmi és művészeti párhuzamok           3 G kv 5  
Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek
Specializáció: Holland nyelv és irodalom
NED-701 Fordítási gyakorlat         3   G v 5  
NED-711 Nyelvgyakorlat 1.         3   G v 5  
NED-712 Nyelvgyakorlat 2.           3 G v 5  
NED-721 Holland üzleti nyelv 1.         3   G v 5  
NED-722 Holland üzleti nyelv 2.           3 G v 5  
NED-731 Szakszövegfordítás           3 G v 5  
NED11-741 Nyelvtörténet         3   K v 5  
NED11-751 Lexikológia, lexikográfia           3 G v 5  
NED11-761 Műelemzés (modern irodalom)         3   G v 5  
NED11-762 Műelemzés (középkor és reneszánsz)           3 G v 5  
Záró szakasz
NED-901 Szakdolgozat             D k 4 (∑)
NED-902 Zárószigorlat             Z k 0 (901)
  Összes óra és kredit specializáció nélkül: 14 14 17 17 8 5     106  
  Összes óra és kredit specializációval: 14 14 17 17 23 20     156  
G: gyakorlat; K: kollokvium; V: vizsga; D: záródolgozat; Z: záróvizsga

 

A Ba szakhoz kapcsolódó letölthető dokumentumok:

 

ELTE Neptun - Egységes tanulmányi rendszer

 

https://neptun.elte.hu/

Facebook