Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

BMA-NEDD 12-140 Fordítástechnika

A kurzus célja:
A fordításnak mint interdiszciplináris tudománynak a gyakorlati alkalmazása kerül előtérbe. A hallgatók a különböző típusú szövegek fordítása során továbbfejlesztik készségeiket a fordítási átváltási műveletek gyakorlatában, valamint a fordítói-, az egynyelvű, és a szinonima-szótárak használatában. A tanegység célja a nyelv működésének vizsgálata fordítás közben.
Módszer: Minden órán fordítandó szöveget kapnak a hallgatók, melyek nagyrészt sajtónyelvi szövegek, cikkek esszék, nem fikciós irodalmi művek, illetve azok részletei, de sor kerül szépirodalmi szövegek (novellarészlet, regényrészlet) fordítására is. A hallgatók által lefordított szöveg közös elemzése, kritikája történik a szemináriumokon a jellemző átváltási műveletekre koncentrálva. A hallgatók által lefordított szövegek közös elemzése, összehasonlítása, kritikája történik a szemináriumokon. A fordítási példákon keresztül kerülnek sorra a különféle műfajú szövegek fordításának módszertani problémái, az ekvivalencia igényének megvalósítása, illetve megvalósíthatósága, az interkulturális kontextusban elhelyezett esettanulmányok legfontosabb eredményei.

A kurzus nyelve magyar és holland.

A kurzus teljesítésének feltétele:
• Referátumok megtartása
• Rendszeres, aktív részvétel az órákon (legfeljebb 3 hiányzás)
• A kiadott szövegek lefordítása határidőre
Értékelés: A referátumra és a fordításokra kapnak jegyet a hallgatók.

A kurzus tematikája:

1. A fordítói tevékenység jellege. Átváltási műveletek a fordításban. Az átváltási műveletek osztályozása. Esettanulmány.
2. Átváltási műveletek a fordító szempontjából. Indoeurópai tipológia.
3. Nyelvészeti fogalmak. Lexikai átváltási műveletek. Jelentések szűkítése, bővítése.
4. Jelentés és fordítás. Szómezők. Jelentések összevonása, felbontása
5. Fodíthatóság-fordíthatatlanság. Reáliák. Jelentések kihagyása, betoldása.
6. Jelentések áthelyezése, felcserélése, antonim fordítás.
7. Teljes átalakítás, kompenzálás.
8. Grammatikai átváltási műveletek. Grammatikai konkretizálódás, generalizálódás, felbontás, felemelés.
9. Grammatikai összevonás, lesüllyesztés, betoldás.
10. Grammatikai kihagyás, áthelyezés.
11. Grammatikai cserék. Explicitációs stratégiák.

Kötelező irodalom:
Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. 1997, Budapest: Scholastica.
Arthur Langeveld: Vertalen wat er staat. 1986, Amsterdam: Arbeiderspers.
Környei T. (szerk.) Fordítói ABC/1. Hogyan kezdjem. Útmutató fordítóknak és tolmácsoknak Budapest: A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, 2005.
Ajánlott irodalom
Klaudy K., Simigné Fenyő S. 2000. Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 322 pp. (2.kiadás)
Klaudy K., Salánki Á. 2000. Német-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 222 pp. (3.kiadás)

Fawcett, Peter: Translation and Language. 1997, Manchester:St. Jerome Publishing.

A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei.

Facebook